Professor har avlidit

Rita Foss Lindblad installerades som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås år 2012, och har sedan dess undervisat och forskat inom ämnet pedagogiskt arbete. Hon var också en starkt drivande kraft i uppbyggnaden av ämnets akademiska miljö, bland annat genom hur hon 2017 etablerade ett vetenskapligt råd för pedagogiskt arbete vid högskolan. Rita har också bidragit i arbetet kring forskarskolan i pedagogiskt arbete som ska starta 2019 i samverkan med Högskolan Dalarna.

Rita disputerade 1997 vid Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Avhandlingen ”Vetenskap - feminism - politik : till en social förståelse av den feministiska forskningen som en differentierad och heterogen helhet” lade grunden till hennes fortsatta, både breda och omfattande, forskningsverksamhet, både vid Göteborgs universitet och vid Högskolan i Borås. Under senare år arbetade hon främst med forskning knuten till styrning av högre utbildning och forsknings- och kunskapspolitik liksom till frågor om evalueringspraxis och bedömning.

Vid Högskolan i Borås var Rita ledare för forskargruppen Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle (PAUS), som hon också var med och startade 2013. Hon arbetade aktivt med att utveckla gruppens arbete, för att initiera till och omfattas av nationella såväl som internationella nätverk. Många här minns hennes skärpa och förmåga att ställa kritiskt tänkvärda frågor. Rita arbetade också ihop med sin make Sverker Lindblad, seniorprofessor i pedagogik vid Göteborgs universitet, och var in i det sista mycket aktiv och engagerad i sin akademiska gärning.

Begravningsgudsjänst för Rita Foss Lindblad äger i dag rum i Masthuggskyrkan i Göteborg.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson