Ny kartläggning för kemikaliesmart förskola

Barn som leker

Denna nyhet finns också publicerad på smarttextiles.se. Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Användandet av alla kemikalier medför stor miljöpåverkan men kan också ge en påverkan på användaren av textilierna. Många konsumenter är heller inte medvetna om vilka kemikalier textilier kan innehålla och hur de påverkar oss.

Utifrån dessa problem föddes en önskan om att kartlägga hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen och i början av 2016 påbörjades projektet "Nontoxtex". Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där.

Arbetet i projektet avgränsades till förskolemiljön och de textilier som används där.

– När vi började titta närmare på vilka textilier som finns inom förskolan insåg vi att det inte är jättemycket inom verksamheten, men desto mer i tamburen där barnen förvarar sina kläder, säger Mats Johansson, projektledare för "Nontoxtex".

Projektet visade sig vara mer komplext än man från början trodde till exempel används långa kemikaliska beteckningar utan rimlig koppling till textil även för vanligt förekommande kemikalier. En annan svårighet som uppdagades var att de ansvariga för inköp till förskolorna inte hade tillräcklig kunskap kring kemikalier och vad som är bra respektive dåligt. Och det blev tydligt att den information som finns är för svår.

Samarbete med kommuner och miljöansvariga

Projektet har innefattat fem kommuner; Borås, Svenljunga, Tranemo, Mark och Vårgårda. Under projektet arbetade projektledarna Mats Johansson och Linda Nydén tillsammans med miljöansvariga från de deltagande kommunerna och gjorde besök på förskolor för att få en större förståelse för situationen. En enkätundersökning genomfördes på 17 förskolor i de fem deltagande kommunerna. En tidig upptäckt vid besöken och efter enkätundersökningarna var att kunskap, tid och resurser när det kommer till kemikaliearbete skiljer sig stort mellan de olika kommunerna.

Mycket information har samlats in och bearbetats under projektets gång, och ett förslag på enkelt informationsmaterial till förskolorna, både för personal och vårdnadshavare, har tagits fram. Förhoppningen är att resultaten från arbetet kan användas och spridas nationellt för att öka kunskap och medvetenhet kring kemikalier i textilier och underlätta till att göra bra val.

– Det är enkel information som alla kan ta till sig och förstå, för att sedan kunna göra medvetna, bra val av textilier, säger Mats Johansson.

Läs mer

Nyheter från Smart Textiles

Mats Johanssons forskarprofil

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto: Henrik Bengtsson samt Mostphotos