Ny modell ska stärka vårdandet vid amning

Amning och Existens heter ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt. Foto: privat

Syftet med projektet är att utveckla en modell för vård av kvinnor som börjar amma och att i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera hur modellen kan användas kliniskt.

Projektet tar sin utgångspunkt i doktorsavhandlingen ”Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning” av Lina Palmérs, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, som har studerat hur kvinnor upplever både välfungerande amning och amningssvårigheter.

– Min forskning visade att vården och samhället måste se amning som något mer än att mamman överför mjölk till barnet, säger Lina Palmér och tillägger:
Amning är en existentiell företeelse som berör den nyblivna mammans hälsa och välbefinnande.

Nu tar hon nästa steg genom att utveckla en modell och mätinstrument
[SK1] för att kunna erbjuda ett evidensbaserat vårdande. Hon förklarar att mätinstrumentet [SK2] har utvecklats utifrån hennes tidigare forskning som berör kvinnors upplevelser av inledande amningssvårigheter. Det [SK3] syftar till att upptäcka kvinnor som upplever amning som problematisk och som utifrån sin upplevelse är i behov av vård. Vårdmodellen och amningsberättelsen kommer att användas i vårdpraxis.

– I Region Jönköping har vi implementerat ett dokument som heter 'Min amningsberättelse'. Detta dokument ska följa mamman genom hela vårdkedjan för att uppmärksamma just amningsupplevelsen.
Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning, både i Sverige och utomlands, säger Lina Palmér.

Varför är det viktigt?
– Projektet är viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att utveckla vården efter förlossningen. Denna del av vården är ur ett historiskt perspektiv eftersatt och inte heller värdesatt på en samhällelig nivå, vilket får konsekvenser för den enskilda kvinnan och hennes familj. Projektet fokuserar på att lyfta fram existentiella dimensioner av amning och implementera kvinnors amningsberättelser som en etisk kompass i vårdandet. Dessutom gör det möjligt för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig teoribildning, vilket kort betyder att fokus är på den enskilda kvinnans upplevelser av sin amningssituation i syfte att stödja och stärka hennes hälsa och välbefinnande.

Hur ska ni gå till väga?
– Projektet inleds med utveckling av en evidensbaserad modell för vårdande som baserar sig på tidigare forskning, här är kvinnans amningsberättelse central. Denna modell kommer sedan att implementeras i olika vårdverksamheter och utvärderas i form av intervjuer och skrivna berättelser, i första hand hur vårdare erfar det att vårda med stöd i den teoretiska modellen. Därefter kommer också kvinnors erfarenheter att studeras.

Vad hoppas du på att se för resultat?
– Utan att gå händelserna i förväg, så hoppas vi att modellen och det nyutvecklade instrumentet [SK4] kan bidra till mer fokus på vårdandet som fenomen och att den enskilda kvinnans amningsberättelse ska bidra till att visa vägen i vårdandet.

Vad betyder medlen från Sparbanksstiftelsen?
– Bidraget betyder väldigt mycket, eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustafsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka vårdandet av kvinnor under den sköra perioden som inledande amning innebär.

Läs mer

Läs artikeln: ”Amning är mer än mat” publicerad i forskningsmagasinet 1866

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018


 [SK1]Är det ett tekniskt mätinstrument, eller handlar det om en mätmetod?

 [SK2]Mätmetod?

 [SK3]Om det är en mätmetod ska det här stå Den

 [SK4]Instrument eller metod?

Syftet med projektet är att utveckla en modell för vård av kvinnor som börjar amma och att i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera hur modellen kan användas kliniskt.

Projektet tar sin utgångspunkt i doktorsavhandlingen ”Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning” av Lina Palmérs, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, som har studerat hur kvinnor upplever både välfungerande amning och amningssvårigheter.

– Min forskning visade att vården och samhället måste se amning som något mer än att mamman överför mjölk till barnet, säger Lina Palmér och tillägger:
– Amning är en existentiell företeelse som berör den nyblivna mammans hälsa och välbefinnande.

Nu tar hon nästa steg genom att utveckla en modell och mätinstrument för att kunna erbjuda ett evidensbaserat vårdande. Hon förklarar att mätinstrumentet har utvecklats utifrån hennes tidigare forskning som berör kvinnors upplevelser av inledande amningssvårigheter. Det [SK3] syftar till att upptäcka kvinnor som upplever amning som problematisk och som utifrån sin upplevelse är i behov av vård. Vårdmodellen och amningsberättelsen kommer att användas i vårdpraxis.

– I Region Jönköping har vi implementerat ett dokument som heter 'Min amningsberättelse'. Detta dokument ska följa mamman genom hela vårdkedjan för att uppmärksamma just amningsupplevelsen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning, både i Sverige och utomlands, säger Lina Palmér.

Varför är det viktigt?
– Projektet är viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att utveckla vården efter förlossningen. Denna del av vården är ur ett historiskt perspektiv eftersatt och inte heller värdesatt på en samhällelig nivå, vilket får konsekvenser för den enskilda kvinnan och hennes familj. Projektet fokuserar på att lyfta fram existentiella dimensioner av amning och implementera kvinnors amningsberättelser som en etisk kompass i vårdandet. Dessutom gör det möjligt för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vårdvetenskaplig teoribildning, vilket kort betyder att fokus är på den enskilda kvinnans upplevelser av sin amningssituation i syfte att stödja och stärka hennes hälsa och välbefinnande.

Hur ska ni gå till väga?
– Projektet inleds med utveckling av en evidensbaserad modell för vårdande som baserar sig på tidigare forskning, här är kvinnans amningsberättelse central. Denna modell kommer sedan att implementeras i olika vårdverksamheter och utvärderas i form av intervjuer och skrivna berättelser, i första hand hur vårdare erfar det att vårda med stöd i den teoretiska modellen. Därefter kommer också kvinnors erfarenheter att studeras.

Vad hoppas du på att se för resultat?
– Utan att gå händelserna i förväg, så hoppas vi att modellen och det nyutvecklade instrumentet [SK4] kan bidra till mer fokus på vårdandet som fenomen och att den enskilda kvinnans amningsberättelse ska bidra till att visa vägen i vårdandet.

Vad betyder medlen från Sparbanksstiftelsen?
– Bidraget betyder väldigt mycket, eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustafsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka vårdandet av kvinnor under den sköra perioden som inledande amning innebär.

Läs mer

Läs artikeln: ”Amning är mer än mat” publicerad i forskningsmagasinet 1866

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018


Syftet med projektet är att utveckla en modell för vård av kvinnor som börjar amma och att i samverkan med vårdverksamheten implementera och utvärdera hur modellen kan användas kliniskt.

Projektet tar sin utgångspunkt i doktorsavhandlingen ”Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning” av Lina Palmér, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, som har studerat hur kvinnor upplever både välfungerande amning och amningssvårigheter.

– Min forskning visade att vården och samhället måste se amning som något mer än att mamman överför mjölk till barnet, säger Lina Palmér och tillägger:
– Amning är en existentiell företeelse som berör den nyblivna mammans hälsa och välbefinnande.

Nu tar hon nästa steg genom att utveckla en modell och ett screeninginstrument (frågor som i enkätform) för att kunna erbjuda ett evidensbaserat vårdande. Hon förklarar att instrumentet har utvecklats utifrån hennes tidigare forskning som berör kvinnors upplevelser av inledande amningssvårigheter. Det syftar till att upptäcka kvinnor som upplever amning som problematisk och som utifrån sin upplevelse är i behov av vård. Vårdmodellen och amningsberättelsen kommer att användas i vårdpraxis.

– I Region Jönköping har vi implementerat ett dokument som heter 'Min amningsberättelse'. Detta dokument ska följa mamman genom hela vårdkedjan för att uppmärksamma just amningsupplevelsen. Projektet är unikt i sitt slag då det saknas evidensbaserade modeller för vårdande vid amning, både i Sverige och utomlands, säger Lina Palmér.

Varför är det viktigt?
– Projektet är viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att utveckla vården efter förlossningen. Denna del av vården är ur ett historiskt perspektiv eftersatt och inte heller värdesatt på en samhällelig nivå, vilket får konsekvenser för den enskilda kvinnan och hennes familj. Projektet fokuserar på att lyfta fram existentiella dimensioner av amning och implementera kvinnors amningsberättelser som en etisk kompass i vårdandet. Dessutom gör det möjligt för oss att bidra till att stärka kvinnors reproduktiva hälsa grundat i vård-vetenskaplig teoribildning, vilket kort betyder att fokus är på den enskilda kvinnans upplevelser av sin amningssituation i syfte att stödja och stärka hennes hälsa och välbefinnande.

Hur ska ni gå tillväga?
– Projektet inleds med utveckling av en evidensbaserad modell för vårdande som baserar sig på tidigare forskning, här är kvinnans amningsberättelse central. Denna modell kommer sedan att implementeras i olika vårdverksamheter och utvärderas i form av intervjuer och skrivna berättelser, i första hand hur vårdare erfar det att vårda med stöd i den teoretiska modellen. Därefter kommer också kvinnors erfarenheter att studeras.

Vad hoppas du på att se för resultat?
– Utan att gå händelserna i förväg, så hoppas vi att modellen och det nyutvecklade instrumentet kan bidra till mer fokus på vårdandet som fenomen och att den enskilda kvinnans amningsberättelse ska bidra till att visa vägen i vårdandet.

Vad betyder medlen från Sparbanksstiftelsen?
– Bidraget betyder väldigt mycket, eftersom det gör det möjligt för mig och min medsökare Ida Gustafsson att på allvar starta upp det viktiga arbetet med att stödja och stärka vårdandet av kvinnor under den sköra perioden som inledande amning innebär.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.


Text: Henrik Grönberg

Foto: Suss Wilén personporträtt / amning: privat