Akademichefens hälsning april 2019

Claes Lennartsson

Akademins organisation

Under våren har vi arbetat med rekrytering av nya samordnare till några områden, och nu är det klart att vi från den 1 maj har tre nya samordnare på plats, vilket är efterlängtat. Vilka de är kan du läsa mer om i en separat nyhet på akademins anställdsidor på webben.

Jag har också glädjen att berätta att Christian Jensen från den 1 april gått in i rollen som ordinarie akademicontroller. Den 1 juni får han sällskap av Therése Andersson, som kommer att arbeta som akademicontroller i omfattning 75 %. A3 har under flera år haft stöd av extra controllerresurser, men då i form av tillfälliga lösningar. Genom rekryteringen av Therése får vi en mer permanent lösning på de behov vi har. Samtidigt har vi dragit ned på antalet samordnare, så att områdena utbildning samt hållbar utveckling kommer att vara ansvarsområden för våra akademicontrollers. Den sistnämnda åtgärden hänger samman med en översyn av ROB (Rektors Organisations- och Beslutsordning) som vår nye rektor Mats Tinnsten har initierat. Översynen inkluderar bl.a. rådsstruktur och samordnande arbetsuppgifter. Vi får alltså återkomma till frågan om samordnande arbetsuppgifter vid HB och A3 längre fram, förmodligen under hösten.

Rekrytering av chefer

Från årsskiftet har det hänt en del kring ledningen inom akademin. Processen för ny akademichef fortgår, just nu finns ingen ytterligare information kring detta.

Vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning annonseras just nu uppdraget som sektionschef sedan Lill Langelotz valt att efter flera år (tillträdde januari 2015) ägna sig mer åt forskning. Jag vill rikta ett varmt tack till Lill för hennes engagerade arbete i sektions- och akademiledningen!

När det gäller ledningen på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap håller vi just nu på att sluta cirkeln i arbetet för att rekrytera en ny sektionschef. Till dess fortsätter sektionen att ledas av tillförordnad sektionschef Åsa Söderlind. Nya på sina poster i den sektionens ledningsgrupp är även tillförordnad biträdande sektionschef Alen Doracic, samt Birgitta Wallin som är ny studierektor för området webbredaktörprogrammet. Inom studierektorsområdet forskarutbildning har Katarina Michnik arbetat som tillförordnad studierektor under några månader; ett uppdrag som kommer att utlysas inom en snar framtid.

Budgetläget

Under en period i mars–april har vi arbetat med att revidera budget för 2019. Som framgått av tidigare information har vi inom HB och A3 under 2018 gjort ett negativt resultat – framför allt beroende på att vi inte har uppfyllt vårt utbildningsuppdrag. För att vända trenden har både offensiva åtgärder för att öka intäkterna och besparingsåtgärder vidtagits. För A3:s del innebär det senare att vi som utgångspunkt har att spara 6,8 miljoner kronor i relation till budget. De åtgärder som har arbetats fram tillsammans med sektionsledningarna handlar i stor utsträckning om senareläggande av planerade rekryteringar. Beträffande andra kostnadsområden kan nämnas återhållsamhet när det gäller utvecklingsdagar och liknande, resor, datorer och it-utrustning, representation och lokalkostnader (extra städtjänster). Risk för arbetsmiljökonsekvenser av åtgärderna behandlas i en riskanalys tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare (pågående arbete). Närmare information om innebörden av åtgärderna kommer att lämnas vid akademigemensamt möte den 8 maj klockan 15:00 i hörsal E310. Information kommer också att lämnas vid inplanerade sektionsmöten.

Utveckling av akademins verksamheter

Två viktiga mål för akademin är att få tillstånd för att bedriva forskarutbildning inom våra forskningsområden Pedagogiskt arbete och Handel och IT. Under 2019 arbetar vi intensivt på olika fronter med att ta fram en plan för hur dessa mål ska uppnås. Detta arbete är en viktig del av ansträngningarna för att bygga kompletta akademiska miljöer inom dessa återstående områden vid HB och A3/A1.

Inom Handel och IT har det KK-finansierade projektet för företagsforskarskola i digital handel (INSiDR), i samarbete med Jönköping University och Högskolan i Skövde, nu pågått i ett år. På HB drivs projektet av akademierna A1 och A3 i samarbete. Efter arbete med uppstart och annonsering antogs under hösten 2018 doktorander till forskarutbildningar i informationsteknologi, informatik, företagsekonomi, samt textilt management. Totalt arbetar nu 8 doktorander inom projektet och de medverkande företagen är Ellos Group, Eton, Gina Tricot, Hall Media, Odyssey, Pulsen, Sparbanken Sjuhärad och Viskan System. Två av doktoranderna har anställning på HB, vid Sektionen för informationsteknologi, och övriga sex doktorander är anställda vid medverkande företag.

Tidigare i vår har Johannes Sahlin, adjunkt på Sektionen för informationsteknologi och en av doktoranderna i projektet, sökt och fått beviljat medel på 100000 kr från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, för teknisk utrustning till doktorandprojekten i forskarskolan. Det som närmast inträffar inom projektet är en nätverkskonferens 14/5, där samtliga medverkande doktorander, företag och handledare deltar. Mer information om projektet finns på: www.insidr.nu

Inom Pedagogiskt arbete planeras forskarskolan PUS (Pedagogisk Utveckling i Samhället) tillsammans med Högskolan i Dalarna. Forskarskolan har utvecklats steg för steg under flera år, och är ett centralt inslag i arbetet för att bygga en komplett akademisk miljö inom pedagogiskt arbete, och som är starkt relaterat till fortsatt kvalitetssäkring av lärarutbildningarna. Dessvärre har vi tvingats lägga om tidplanen för start av forskarskolan då vi inte fick gehör för våra äskanden i förra årets budgetprocess, samtidigt som det ekonomiska läget inneburit väsentligt förändrade förutsättningar att disponera om medel under innevarande budgetår. Under 2019 kommer vi att arbeta intensivt för att hitta modeller för att långsiktigt lösa finansieringen av forskarskolan. Då projektet går hand i hand med såväl högskolans som A3:s visioner och målsättningar, och då vi redan har gjort stora investeringar i arbetet, är jag förvissad om att vi tillsammans med rektor och externa partners kommer att lösa det som nu återstår för att under 2020 realisera de redan mycket långt framskridna planerna.

Mvh,

Claes Lennartsson, tillförordnad akademichef