Arbetet för internationalisering förtydligas i ny policy

Kim Bolton, prorektor och ansvarig för högskolans internationaliseringsarbete berättar mer:

Vad innebär den nya policyn för högskolan?

– Högskolans policy för internationalisering, som var fastställd av styrelsen 2011, var i behov av en uppdatering för att bättre harmonisera med internationella ramverk, så som Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, samt Högskolan i Borås mål och strategier. Det innebär att den nya policyn stödjer högskolans långsiktiga mål och strategier, inklusive vårt arbete med hållbar utveckling.

– Förutom nämnda förändringar, har den nya policyn fyra fokusområden: utbildning, forskning, samverkan och campus. Det skapar därmed en tydlighet om hur internationalisering ska vara integrerad i och genomsyra alla dessa områden.

Vad är nästa steg i internationaliseringsarbetet?

– I dagsläget har respektive akademi sina egna mål för internationalisering. Utifrån den nya policyn kommer högskoleövergripande mål att formuleras. Detta är ett nytt arbetssätt som innebär att vi kommer att sätta konkreta mål på en högskoleövergripande nivå. Det blir därmed en större samordning av högskolans arbete med internationalisering.

– Med stöd av högskolans International Office ska vi ta fram en tidsplan och process för arbetet med att formulera målen, till exempel om vi ska tillsätta en arbetsgrupp och i så fall vilka kompetenser som bör ingå. Förhoppningen är att kunna presentera de högskoleövergripande målen under hösten 2019.

Läs mer

Den nya internationaliseringspolicyn finns tillgänglig i diariet (Dnr 738-18).

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge