Boråsforskare förbättrar världskänt ramverk

Borås

Fakta
AXELOS är ägare till flera stora ramverk, däribland ITIL, PRINC2 och RESILIA. Företaget erbjuderutbildning och certifiering inom dessa ramverk världen över. För närvarande genomför man examinationer i över 180 länder på ett flertal språk. En del i detta arbete omfattar att förstå nya innovationer och att utveckla handböcker i den ”verkliga världen”.

ITIL, Information Technology Infrastructure Library, är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten.

ITIL-ramverket är världens mest använda ramverk för IT Service Management. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt som besvarar frågan hur man identifierar, planerar, levererar och supporterar IT-tjänster med hjälp av bland annat processer.

Forskarna är Stefan Cronhom, professor, Leif Andersson, projektledare och Hannes Göbel doktorand, alla inom informatik. Hannes Göbel berättar vad det innebär att vara ”contributor”:

– Det innebär att vi har granskat olika versioner av det nya ramverket och kommenterat dessa. Kommentarerna har sedan Axelos använt för att göra förbättringar.

Hur kommer det sig att Högskolan i Borås är enda lärosätet som omnämns?

– Ett av InnovationLabs forskningsområden är IT Service Management. Vi har arbetat inom området under många år och därför vågar vi påstå att vi är en av de forskningsgrupper i Europa som bidrar mest till området. Detta är troligtvis också en av anledningarna till att Axelos önskar ha en relation med oss.

Vad betyder det för forskargruppen att få omnämnandet?

– Det betyder att vi får direkt tillgång till empiriskt material, vilket gör att vi får nya uppslag och lättare att bedriva forskning inom området. Det skapar också möjligheter att sprida våra forskningsresultat. Ett exempel på det senare är alltså att vi nu har bidragit genom att granska ITIL från ett teoretiskt perspektiv. Detta leder också till att vi bidrar till att uppfylla högskolans devis – Vetenskap för profession – vilket i sig är betydelsefullt.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Johannes Glans