Högskolan pilot vid granskning av kvalitetssystem för forskning

Kim Bolton, prorektor, leder arbetet inför granskningen. Han förklarar:

– UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera lärosätenas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av vår forskning. Sedan tidigare har högskolan fått omdömet godkänt (med förbehåll) för kvalitetssystemet för utbildning. Kvaliteten av vår forskningsutbildning säkerställs och utvecklas just nu med stöd av vårt kvalitetssystem för utbildning. UKÄ:s nya granskning gäller dock forskning.

Granskning av kvalitetssystem för forskning
UKÄ genomför med start hösten 2019 granskning av kvalitetssystem för forskning. Först ut är lärosätena Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Linneuniversitetet, som utgör en pilotomgång. Arbetet med inleds med ett uppstartsmöte i Stockholm 19 september. Från detta datum har lärosätena (preliminärt) 12 veckor på sig att lämna in en självvärdering.

Granskningen omfattar samtliga lärosäten och Högskolan i Borås har aktivt valt att anmäla sig till pilotomgången.

– Vi tänker att ett kvalitetssystem är viktigt för högskolans och vår forsknings utveckling.

Vad innebär detta för högskolan och medarbetarna?

– Det innebär två saker. Först måste vi vidareutveckla vårt system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av vår forskning. Alla nivåer, från forskare till högskolans ledning, behöver integreras i detta system. Självklart är det viktigt att alla, inklusive akademierna, verksamhetsstöd, nämnderna och studenterna, inkluderas i vidareutvecklingen av vårt system som måste förankras i organisationen. Sedan måste vi skriva en självvärdering om vårt system och dess implementering. Vägledningen för hur självvärderingen ska skrivas kom in i slutet av juni. Självvärderingen ska sedan lämnas in till UKÄ i december i år, säger Kim Bolton.

Eva Gustafsson, representant i FoU-nämnden, kommenterar: 
– Det blir en arbetsam – främst på ledningsnivå – men också intressant och givande process. Det kommer att hända mycket under hösten. Personligen är jag positiv till arbetet, det driver fram en självgranskning, vilket är bra.

Arbetet inför granskningen har redan inletts vid högskolan. Tre handläggare har knutits till det: Anders Nylund, kvalitetssamordnare, Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare, och Thomas Johansson, controller. Anders Nylund, berättar om arbetet:

 – För tillfället pågår det ett intensivt arbete med att systematisera kvalitetssystemet och ett antal uppdrag som berör styrning och uppföljning av forskning, lokal utvärdering av forskning, ansvarsfördelning, med mera, startas upp nu efter sommaren. Uppdragen måste vara klara innan självvärderingen lämnas in till UKÄ, säger han.

Läs mer

Läs mer om kvalitetsgranskning av forskning. (Extern webbsida, UKÄ)

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén