Tyck till om Horizon Europe – EU:s nästa stora ramprogram

Inom EU pågår nu arbetet med det kommande ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europe, 2021–2027. I förslaget till EU:s långtidsbudget efter 2020 föreslås att majoriteten av EU:s budget för innovation och forskning, närmare hundra miljarder euro, kommer att hanteras av ramprogrammet Horizon Europe. Ett steg på vägen mot ett färdigt program är olika så kallade öppna samråd där allt från privatpersoner som enskilda forskare till organisationer får lov att säga sitt.
Just nu finns två sådana här öppna samråd att besvara.

Ellen Rydberg, chef på Grants and Innovation Office (GIO), uppmanar forskare på högskolan att läsa igenom och gärna svara på enkäten.

– De forskare som läser igenom eller svarar får en förståelse för vilka frågor som EU kommer att ta med i nästa ramprogram, vilket är en bra förberedelse. Genom att svara på enkäten ökar möjligheten för högskolan att få EU-medel, säger Ellen Rydberg.

Hon menar att Högskolan i Borås forskningsområden är precis vad EU efterfrågar, och genom att svara på enkäten visar vi att vi vill vara en diskussionspartner för EU-kommissionen.

I arbetet med programmet vill EU ha in synpunkter bland annat kring vilken forskning och innovation som ska prioriteras, framför allt inom Horizon Europes andra pelare ”Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”. De kluster som ryms i pelaren är:

  • Hälsa
  • Inkluderande och säkra samhällen
  • Digitala frågor och industri
  • Klimat, energi och mobilitet
  • Livsmedel och naturresurser

Deadline 8 respektive 15 september

Till och med den 8 respektive 15 september har allmänhet, enskilda forskare och organisationer, möjlighet att lämna synpunkter på programmet i två separata samråd. Synpunkterna tas sedan med i arbetet med ramprogrammets strategiska plan, vilken påverkar hur utlysningar av medel till forskning och innovation utformas. Synpunkter lämnas i enkätform, se mer information längre ner.

Utöver enskilda medarbetares synpunkter kommer även högskolan som organisation att lämna svar på ramprogrammet. GIO har fått i uppdrag att samordna och bereda högskolans gemensamma svar till EU.

– Bland alla stora aktörer i Europa kan man lätt tro att ett mindre lärosätes åsikt inte spelar så stor roll, men EU-kommissionen är intresserad av att fler ”nya eller unga aktörer” deltar i ramprogrammet och de vill ha synpunkter från så många som möjligt. Ur ett nationellt perspektiv är det också viktigt att vi förmedlar vår åsikt, så att den svenska representationen i EU vet vad vi står i olika frågor – då är det lättare för dem att sedan veta vilka frågor som vi nationellt ska prioritera.


Öppna samråd om Horizon Europe

1. Samråd med fokus på ramprogrammets innehåll och målsättning
(öppnade 28 juni, deadline 8 september)

Handlar om vilka utmaningar som är viktigast för EU och hur EU-finansierad forskning ska bemöta dessa utmaningar i framtiden. 

Länk till enkäten (extern webbsida).

Som stöd för att besvara denna enkät, bör du läsa EU:s ”Orientation paper-innehåll & målsättning” (pdf)

2. Samråd med fokus på implementeringen av ramprogrammet
(öppnade 31 juli, deadline 15 september)

Handlar om hur programmet ska implementeras i praktiken och förenklingen av EU: s regelverk. En viktig aspekt är långsiktighet, balansen mellan forskning, innovation och samverkan, samt hur synergier mellan olika EU-finansierade program kan underlättas.

Som stöd för att besvara denna, så bör du läsa EU:s ”Orientation paper-implementering” (pdf). 

Vill du få råd och vägledning angående enkäten och om Horizon Europe? Kontakta gärna Ulrika Nilsson, projektrådgivare på GIO, e-post: ulrika.nilsson@hb.se

Text: Lina Färm
Foto: Mostphotos