Extern revision av miljöledningssystemet klar

Bland annat framkom att arbetet för en hållbar utveckling är integrerat i verksamheten och att det finns både engagemang och kunskap i organisationen.

Revisionen lyfter samtidigt fram att det finns en otydlighet i beslutsvägarna för miljöarbetet och att det har tappat en del i fart, till stor del beroende på personalförändringar under 2018 och 2019.

Tio avvikelser framkom, varav en som funnits med sedan förra revisionen nu klassas upp som större, nämligen att redovisningen av miljöprestanda inte varit fullständig. De övriga avvikelserna rör bland annat riskanalys och ansvar kring miljöledning för polisutbildningen och att kontroll och efterlevnad av bindande krav inte har genomförts sedan början av 2018 samt otydligheter kring fattade beslut, ansvar och tidsramar.

Det som främst granskats är miljöledningsarbetet på A1, A2 och högskolans ledning samt avdelningen Campus och hållbarhets förvaltning och utveckling av miljöledningssystemet.

Senast 6 februari ska högskolan rapportera tillbaka till Rise om vilka åtgärder som genomförts utifrån de uppmärksammade avvikelserna.

Nästföljande externa revision genomförs preliminärt i november 2020.

Rapporten för den externa revisionen av högskolans miljöledningssystem finns i diariet, Dnr: 971-19

Foto: Ida Danell