Inblicksfrågan: Planering av tentor?

Tentavakt i datasal

Frågan som kom lyder: ”Flera gånger per år kommer det rop på hjälp från Studentexpeditionen för att det är brist på tentavakter. Borde inte Studentexpeditionen styra hur många tentor som kan planeras in varje dag utefter hur mycket personal det finns att tillgå?"

Mattias Hjertén, administratör vid Studentcentrum svarar: 

– Det är riktigt, i slutet på varje läsperiod infaller det vi kallar för tentaveckor och det är då majoriteten av utbildningarna av förklarliga skäl vill ge sina tentor. I dag bokar läraren/utbildningen in den dag de önskar för just sin tenta. Vi som jobbar med central tentamensadministration på Studentexpeditionen har inte mandat att styra förläggningen av tentor. 

– Konsekvensen blir ofta att vi får hyra externa lokaler och ta in extra vakter då vi saknar de resurser som behövs när många förlägger sina tentor samma veckor och dagar. Detta gör naturligtvis att vi får ökade kostnader kring tentamen och det finns också en risk att rättssäkerheten minskar då ett stort antal vakter utan erfarenhet vaktar vid tentamina. Dessutom innebär det ett arbetsmiljöproblem för administratörerna på grund av extrema arbetstoppar. Jag vill dock understryka att vi är väldigt tacksamma för att så många kollegor ställer upp och med kort varsel hoppar in som vakter!

– Från och med 1 oktober måste studenter anmäla sig senast tio dagar innan tentatillfället, istället för som tidigare sju dagar, och möjligheten att skriva oanmäld har tagits bort, vilket medfört en ökad rättssäkerhet och mindre administrativt arbete för oss. Under 2020 fortsätter översynen av en hållbar tentamensprocess för bland annat ett effektivare nyttjande av lokal- och tentamensvakter.