Nytt beslut om högskolans kvalitetssystem för forskning

Campus

Under hösten har högskolans kvalitetssystem för forskning kartlagts och nya förslag för vidareutveckling har arbetats fram. Allt som allt ingår det i den självvärdering som lämnas in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ, den 19 december. Självvärderingen är en del av UKÄ:s granskning av kvalitetssystemet för forskning, vilket berättats i tidigare nyheter. 
Läs Självvärderingen "Universitetskanslerämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning", dnr166-19

På GEM 26 november presenterades delar av det färdiga förslaget till vidareutveckling av kvalitetssystemet, vilket rektor beslutade om i förra veckan. 
GEM:et filmades och finns tillgängligt på HB Play

Under de närmaste åren kommer alltså kvalitetssystemet att utvecklas. En hörnsten är en intern uppföljning och utveckling som ska ske en gång per år. Nyckeln i utvärderingen är att varje forskargrupp kommer följa upp och utveckla sin forskning. Det ska göras utifrån en forskningsplan, vilket en del forskargrupper redan har idag.

 – Forskningsplanen bör utgå från vad gruppen har åstadkommit under de senaste åren. Informationen i planerna kommer att användas i akademiernas verksamhetsberättelser, som sedan följs upp och diskuteras på styrelse- och rektorsnivå, med återkoppling tillbaka till akademierna, säger prorektor Kim Bolton. 

Extern granskning vart sjätte år

Utöver den årliga uppföljningen kommer högskolan använda en extern bedömargrupp som hjälp för att utveckla kvaliteten i forskningen. Dessa externa granskningar kommer att utgå från våra sex profilerade forskningsområden och ske en gång var sjätte år. Nu och framåt läggs fokus på att sprida kunskap om och implementera nya delar i systemet. Här har chefer och forskargruppsledare en viktig roll, betonar Kim Bolton. Som en del i UKÄ:s granskning av högskolans kvalitetssystem ingår två platsbesök under våren 2020. 

– När UKÄ kommer i maj kommer de vilja träffa medarbetare för att fråga hur vårt system för kvalitetsutveckling av vår forskning fungerar och om medarbetare känner till hur det ska vidareutvecklas, säger Kim Bolton. 

Läs mer

Nya sidor om kvalitetssystem för forskning på Anställd-sidorna
Läs nyheten Så ska forskningens kvalitet utvecklas, 2 oktober 2019
Läs nyheten Högskolan pilot vid granskning av kvalitetssystem för forskning, 19 augusti 2019
Se GEM 26 november respektive 24 september på HB Play
Självvärderingen 
"Universitetskanslerämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning", dnr166-19


Text: Lina Färm
Foto: Anna Sigge