Två kurser HU-diplomerade

Mats Tinnsten, Linda Hägerhed, Maria Claesson och Birgitta Losman

De aktuella kurserna är Innemiljö, 7,5 hp, som ingår programmet Byggingenjör, och Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp, som ingår i Sjuksköterskeutbildning.

Rektor Mats Tinnsten, som tillsammans med högskolans hållbarhetsstrateg Birgitta Losman delade ut diplomen, passade på att betona betydelsen av arbetet med hållbarhet inom utbildning.

– Bidraget till hållbarhet för samhällets bästa går genom forskning och utbildning. Ert arbete med detta är oerhört viktigt. Det är en fråga som alla lärosäten arbetar med, sa han.

Mottagare av diplomen var ansvariga för kurslagen, Linda Hägerhed, universitetslektor på programmet Byggingenjör, och Maria Claesson, universitetsadjunkt på Sjuksköterskeutbildningen.

Hela kurslaget bidrar

Så här kommenterade Maria Claesson sitt arbetslags insats:

– Vi har under ett par års tid jobbat medvetet med att kursmålen ska närma sig hållbar utveckling. Alla i arbetslaget har bidragit med olika delar och vi är så glada att det har gett frukt.

Övriga i detta arbetslag består av Claes Wikström, senior universitetsadjunkt, Fredrik Ståhl, professor inom vårdvetenskap, Dan Andersson, universitetsadjunkt och Pernilla Karlsson, universitetsadjunkt.

Linda Hägerhed, vars arbetslag består av henne själv och Lennart Jagemar, docent och universitetslektor, berättar hur de lyfte hållbarhet inom kursen Innemiljö.

– Vi har utgått från en kurs som vi har gett i många år och konstaterat att den i mångt och mycket redan hade hållbarhet i sig. Det vi har gjort nu är att förtydliga vad hållbarhet innebär i kursplanen och lagt in detta till studenterna som en inlämningsuppgift där de måste reflektera över vad hållbarhet innebär när det gäller arbete med innemiljö.

De båda diplomerade kurserna ligger i slutet av respektive utbildningar, vilket de båda kursansvariga tycker är bra.

– Då har studenterna hunnit tillägna sig så pass mycket kunskaper inom sina utbildningar att de kan resonera och problematisera kring hållbarhet och sätta det i ett sammanhang, säger Linda Hägerhed och får medhåll av Maria Claesson.

Motiveringarna för hållbarhetsdiplomeringen

Kursen Innemiljö, 7,5 hp (A159TG), version 3.0

”Kursen belyser och tar utgångspunkt i ämnet innemiljös komplexitet och behov av tvärvetenskaplighet, vilket ligger väl i linje med hållbar utveckling som problem- och kunskapsområde. Flertalet kursmål kopplar direkt till hållbarhetsperspektiv på människa, teknik och samhället. Konkretiseringen av dessa mål i relevanta lärandeaktiviteter och examinationer är god. Kurslaget har på ett pedagogiskt genomarbetat och inspirerande sätt vidareutvecklat en redan väletablerad kurs till att djupgående integrera hållbar utveckling – ett starkt bidrag till HB:s växande undervisningsutbud som hållbar högskola.”

Kursen Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp (61SU01), version 12.1

”Livsrelaterad ohälsa och sjukdom är en utmaning, så goda kunskaper i multifaktoriella samband som leder till dessa är betydelsefull för sjuksköterskans profession. Kursen ges i termin 5 inom programmet. Perspektiv på hållbar utveckling är väl integrerade i kursmålen. Kursen syftar till att kunna förstå multifaktoriella samband som är av betydelse för hälsofrämjande, förebyggande och komplex vård. Föreläsningarna bidrar till en fördjupad medicinsk kunskap om livsstilsrelaterad hälsa och sjukdom och påvisar betydelsen utifrån en tvärvetenskaplig grund. Studenterna ges möjlighet för problematisering och diskussion genom individuella inlämnings- och tentamensuppgifter.”

Text och foto: Solveig Klug