Dags för medarbetarundersökning – därför ska du svara på frågorna

Syftet med medarbetarundersökningen är dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation.

Medarbetarundersökning 4–18 mars
4 mars skickas ett mejl med en unik länk kopplad till person ut till högskolans medarbetare.
Undersökningen är i form av en enkät. Den bygger på samma frågor som undersökningen 2017.
Det tar cirka 15 minuter att besvara frågorna i undersökningen och du fyller i den anonymt.
Resultaten börjar presenteras i mitten av april, inledningsvis i rektors ledningsråd och sedan vidare i organisationen till respektive akademi och Verksamhetsstöd, och vidare till sektion/avdelning under maj månad.

Undersökningens fokus ligger på att ta reda på vilka förutsättningar det finns för att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Den behandlar även hur grupper fungerar på olika områden inom organisationen och berör bland annat ledarskap, socialt klimat och arbetstakt. Undersökningen genomförs för att fånga upp medarbetarnas uppfattning om verksamheten och sin arbetsmiljö. Den bygger på samma frågor som i den undersökning som genomfördes 2017 vilket gör att det går att jämföra och följa upp tidigare resultat.

Rektor Mats Tinnsten betonar vikten av att svara på frågorna i undersökningen:

– Arbetsmiljön är en viktig fråga som vi måste jobba med och vi behöver ett bra utgångsmaterial för att kunna göra rätt saker. Det är viktigt att alla medarbetare, både på akademierna och på Verksamhetsstöd, fyller i enkäten, så att vi får ett nuläge. Ju större underlag som kommer in, desto lättare är det att dra slutsatser om vilka åtgärder vi behöver vidta för att förbättra arbetsmiljön och kunna ta fram en handlingsplan. Högskolan måste arbeta för att bli en ännu mer attraktiv arbetsmiljö. Jag uppmanar verkligen alla medarbetare att lägga den tid det tar på att fylla i enkäten, säger han.

Viktigt underlag för strategiarbetet

Vad har då skett sedan förra undersökningen? Vi fick några exempel från verksamheten.

På A1 har undersökningen haft stor betydelse för akademins strategiarbete och gett avtryck i dess verksamhetsplanering. Ulrika Ekholm, akademicontroller, berättar:

– Resultatet från senaste undersökningen har varit värdefullt för oss. Utifrån det har vi tittat på den sociala arbetsmiljön, då det är viktigt att alla trivs på jobbet. Bland annat har sektionerna arbetat med att förstärka delaktigheten och trivseln genom nya former för personalmöten och genom att anordna sociala aktiviteter.

Undersökningen visade även att en del av medarbetarna känner att verksamhetens mål är otydliga och att det inte är klarlagt hur de ska arbeta för att nå dem.

– Konkreta exempel på hur vi har arbetat med detta är att alla medarbetare bjöds in till en akademiupptakt i augusti, där akademins övergripande strategier presenterades. Medarbetarna på respektive sektion har sedan varit involverade i att ta fram en handlingsplan för hur den egna sektionen ska arbeta utifrån de akademiövergripande strategierna.

Ytterligare ett exempel hon lyfter fram är att sektionerna har påbörjat olika samarbeten för att gemensamt utveckla nya kurser och utbildningsprogram som spänner över olika utbildningsområden.

– Vi ser också möjligheter till flera tvärdisciplinära samarbeten inom forskningen, säger hon.

Andra aktiviteter som genomförts är att cheferna på akademin har fått utbildning i jämställdhet och lika villkor, och några av sektionerna har lyft frågor kopplade till värdegrund och till normkritiskt tänkande.

– Undersökningen har varit tydligt vägledande för vad vi på akademin ska fokusera på kring arbetsmiljön och den sociala miljön. När kommande enkät nu skickas ut är det viktigt att medarbetarna fyller i den, för vi värdesätter medarbetarnas åsikter och använder resultatet som underlag i verksamhetsplaneringen, säger Ulrika Ekholm.

Undersökningen ledde till översyn av rutiner

Alen Doracic, studierektor på A3, berättar hur arbetslaget för webbredaktörsprogrammet följt upp och gjort förändringar utifrån undersökningen som genomfördes 2017.

– Det är viktigt för oss i ledningen att få veta hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation. Vi bestämde oss för att arbeta fram en handlingsplan. Visst har vi utvecklingssamtal och dagliga samtal i vardagen i arbetslaget, men enkäten är ett jättebra komplement för att identifiera områden som vi kan förbättra när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Den hjälper oss att arbeta vidare med de här frågorna.

Exempel på några åtgärder är hur omexaminationer ska hanteras där studenterna måste ha godkänt på en kurs för att kunna fortsätta med nästa kurs.

– Här har vi gjort en översyn av våra rutiner för praxis vid omexaminationer för att minska arbetsbelastningen för lärarna och vi har tagit fram tydliga rutiner kopplade till reglerna för examinationer och förbättrat kommunikationen till studenterna.

– Ett annat område är att vi har kunna skapat förutsättningar för delaktighet och kreativitet för lärarna när det gäller utvecklingen av programmet. Vi kommer att samla arbetslaget på lunch till lunch-internat nu i år, både för att utveckla programmet och för den sociala aspekten. Detta gjorde vi även förra året.

Handlingsplaner i fokus

Inom Verksamhetsstöd har undersökningen 2017 lett till att de olika avdelningarna tagit fram handlingsplaner och gjort en översyn över sina mål. Exempel på åtgärder har handlat om att förbättra det sociala klimatet, skapa tid för reflektion, jobba på den interna kommunikationen och förtydliga rutiner samt att skapa möjligheter för delaktighet i utveckling av verksamheten.

Text: Solveig Klug
Bild: Mostphotos