Forskningen ökar men utbildningsvolymen minskar

Studenter på campus.

På tisdagen fastställdes högskolans årsredovisning för 2018 av styrelsen. Det ekonomiska utfallet blev -2,7 miljoner kronor och den största orsaken är att utbildningsvolymen under 2018 blev lägre än förväntat. Högskolan utbildningsvolym hamnade på 5 486 helårsstudenter (HST) vilket ligger i nivå med 2016 och 2017. Högskolan utbildningsuppdrag var 5 800 HST. Modellen för styrningen av högskolan möjliggör sparkapital från tidigare år, men det vi hade är nu förbrukat.

Fakta: Takbelopp och utbildningsvolym
Lärosätet får ersättning från regeringen för att utbilda ett visst antal studenter. Det finns en maxgräns som kallas takbelopp. Det förväntade antalet utbildade studenter är utbildningsvolymen.

– Det betyder att vi måste öka utbildningsvolymen under 2019. Högskolan har påbörjat insatser under förra året som att starta upp nya utbildningar, fristående kurser och distansutbildningar som förhoppningsvis kommer att ge effekt det här året. Men vi behöver göra mer, vi behöver nu göra en analys av läget för att efter det fundera på åtgärder, säger Mats Tinnsten, rektor vid högskolan.

Planeringen av vilka åtgärder som krävs sätter nu igång. Att inte fylla antalet utbildningsplatser är dock inte ett fenomen isolerat till Högskolan i Borås utan gäller för majoriteten lärosäten i landet.

– Under förra året märktes tydligt effekterna av den goda konjunkturen och den, särskilt i Västsverige, mycket goda arbetsmarknaden. I kombination med nationellt vikande söktryck, framför allt till lärarutbildningarna, har högkonjunkturen och minskade ålderskullar påverkat såväl antagning som avhopp och försvårat högskolans planerade utbyggnad. Detta innebar att högskolan inte genomförde utbildning i den omfattning som planerats för och regeringens takbelopp nåddes inte, fortsätter han.

Årsredovisningen visar bland annat att Högskolan i Borås arbete med hållbar utveckling och vår textila profil resulterat i regeringsuppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och textil.

– Samtidigt som den totala utbildningsvolymen minskar, så är det positivt att andelen studenter på fristående kurser och på distans ökade för första gången på fem år, berättar Magnus Bergenholtz, controller på högskolan.

Även antalet examina på grundnivå och avancerad nivå inom framför allt lärar- och vårdutbildningarna ökade jämfört med 2017.

– Detta är glädjande eftersom högskolan har ett regeringsuppdrag om att utbilda fler studenter inom dessa områden, säger han.

Antalet refereegranskade publikationer och disputationer ökade också under året. Totalt genomfördes 19 disputationer och av dem skedde 15 hos oss och 4 vid partnerlärosäten. Antalet forskarstuderande uppgick till 88 antagna vid Högskolan i Borås och 31 vid andra lärosäten men med finansiering av oss. Våra externa forskningsintäkter ökade med 10 procent samtidigt som de balanserade medlen ökade med 30 procent.

– Detta positivt då det visar att vår forskning är konkurrenskraftig och att lärosätet har kapacitet för att upprätthålla nuvarande nivå och planerad tillväxt, säger Magnus Bergenholtz.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge