Inblicksfrågan: Om digitalisering av blanketter

Hand som signerar en blankett.

Frågan lyder så här:

”Planeras det någon digitalisering av våra blanketter inom en snar framtid? Till exempel studentblanketter, men även ett webbformulär att beställa fika på? Det bör vara ett naturligt steg för Högskolan i Borås kopplat till digitalisering och hållbar utveckling.”

Vi ställde frågan vidare till Josefine Nyman, avdelningschef på Studentservice, som svarar ur ett hållbarhets- och studentperspektiv, Åsa Enmyren, arkivarie, som leder ett projekt kring digitala signaturer och Linda Sörensen, ekonomichef, svarar om blanketter för beställningar i restaurangen.

– Som en del av verksamhetsutvecklingen inom Studentservice sker en översyn löpande och särskilt nu i samband med projektet digital salstentamen. Studentexpeditionen har en rad ifyllningsbara digitala blanketter men signeringen behöver vi titta närmare på. Vi har under året också börjat scanna in tentor, och tentor hämtas numera elektroniskt av studenterna själva. Studenthälsan ska också inom kort kunna ta emot bokningar via webben, för att bara nämna några exempel, berättar Josefine Nyman.

Åsa Enmyren om digitala signaturer:

– Vi undersöker i vilka processer digitala signaturer skulle vara ett bra sätt att utveckla och effektivisera verksamheten på högskolan. Eftersom det finns många olika typer av digitala signaturer så tittar vi också på vilken sorts signatur som passar bäst för respektive process. Målet är att ta fram en rekommendation för hanteringen av digitala signaturer samt att som ett pilotprojekt införa digitala signaturer i en process. Det är svårt att ge en definitiv sluttid på projektet, eftersom vi delvis är beroende av andra aktörer när det gäller upphandlingen av de tekniska verktygen.

När det gäller beställning av fika från restaurangen svarar Linda Sörensen:

– Det formulär som finns för beställning är i form av en pdf-fil som går att fylla i på datorn. Formuläret kan du sedan antingen lämna till restaurangen eller skicka på mejl till restaurangen.

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos