Förslag på organisation kring validering

Campus

Att någon ansöker om att validera kompetens för att tillgodoräkna sig delar av en utbildning är något högskolan hanterat sedan början på 2000-talet. Men det är en sällanuppgift, särskilt för den som ska bedöma om de reella kunskaperna motsvarar moment i utbildningen.

– Målet är att en ansökan ska hanteras på samma sätt. På det viset kan vi garantera kvaliteten och vi kan också godta andra lärosätens bedömningar, berättar Ulrika Bernlo, projektledare.

Projektet är ett av flera i Universitets- och högskolerådets (UHR) pilotverksamhet. Ett av resultaten är en stödmanual på 30 sidor för de som arbetar med validering; allt från den som tar emot ansökan, gör en kartläggning av kunskaperna, bedömer kunskaperna och den som fattar beslut om tillgodoräknande.

– Manualen har tagits emot väldigt väl av UHR och kommer att bli nationell. Det är kul och ett bevis på att vi har gjort ett bra jobb, säger hon.

Förslag till lokal valideringsorganisation

Parallellt med detta har hon sett över hur det kan skapas en tydlig organisation för validering på Högskolan i Borås. En process som stärker förutsättningarna för att ansökningar om validering ska hanteras på samma sätt.

– Jag har ett förslag som jag ska förankra i organisationen och sedan kommer rektor att fatta beslut i frågan.

Hon förklarar att det finns behov av att någon håller ihop processen och kompetensen på högskolan, både på strategisk och operativ nivå. På strategisk nivå skulle det kunna vara en samordnare hos rektor och på operativ nivå en handläggare inom Verksamhetsstöd som håller ihop både frågor och stödet, dessutom behövs en tydlig ingång med kontaktpersoner på akademierna.

I projektet har sju lärosäten ingått. Det nätverket och samarbetet kommer att fortsätta.

Läs mer

Om validering

Om UHR:s pilotverksamhet (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson