Ny professor med barn och familj i fokus

Disa Bergnehr

– Att vara forskare innebär att man måste vara en kunskapsknarkare. Jag är en sådan, jag är helt såld på att lära mig nytt. Inte om allt, men det jag är intresserad av vill jag lära mig mer om, säger Disa Bergnehr, en av högskolans nya professorer inom pedagogiskt arbete.

Hennes stora forskningsintresse är barn och familj och hur familjernas liv hänger ihop med det samhälle som finns runtomkring, till exempel genom förskola och skola. De strukturer som finns i samhället är viktiga, men det är lika viktigt att se till individen som aktör, menar hon. Livet i skolan eller på förskolan påverkas av det som händer i familjelivets vardag, och familjernas liv påverkas av till exempel det som står i skollagen och av de olika professioner som finns i skolan och på förskolan.

Att samverkan mellan familjelivet och omvärlden kan ta sig uttryck på många sätt är någonting som avspeglar sig i Disa Bergnehrs forskning. De senaste åren har hon bland annat studerat hem- och skolasamverkan, hur ensamstående mödrar har representerats i svensk dagspress och hur barn får lära sig att socialisera genom beröring eller brist på beröring i förskolan.

Föräldrarollen i ett nytt land

– Jag tycker att det är spännande att titta på olika typer av familjer, då olika socioekonomiska förhållanden ger olika förutsättningar. Det behöver inte betyda att en förutsättning är bättre än någon annan, bara att de är annorlunda, säger hon.

En stor del av sin forskargärning har hon ägnat åt att följa invandrarfamiljer under deras första år i Sverige. Hur ser de på sitt föräldraskap i ett nytt land, och hur påverkas relationen mellan barn och förälder av att vara i ett nytt land?

– Ofta är det så att barnen lär sig språket mycket snabbare än föräldrarna, och det skapar en annan dynamik i relationen mellan föräldrarna och barnen än den vi är vana vid att se, där barnen behöver agera tolk åt föräldrarna ute i samhället, säger hon.

När hon pratar om sin forskning är hon väldigt noga med att lyfta de kollegor hon har samarbetet med i olika projekt, och det är uppenbart att hon har ett nätverk i hela landet. Näst på tur står dock ett internationellt samarbete, där hon tillsammans med kollegor från England och Norge vill fördjupa sig ännu mer i hur det är att vara barn och förälder i ett nytt land. En ansökan om medel till detta har skickats in till ett forskningsråd, och förhoppningsvis kommer förutsättningar ges att i framtiden bedriva denna forskning.

– Att göra den här typen av studier med kollegor från andra länder är väldigt bra. Då kan vi på ett helt annat sätt se vilka resultat som är mer allmängiltiga, och vilka som har med de specifikt svenska förutsättningarna att göra. Det i sig ger ju ännu mer att bygga vidare på kunskapsmässigt, avslutar hon.

Läs mer

Mer om högskolans forskning inom pedagogiskt arbete

Text: Helen Rosenberg

Bild: Suss Wilén