Bättre vårdplanering behövs för sköra äldre

Äldre händer

Angela Bångsbo, har doktorerat vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for collaboration and frail older people's participation” om hur personalen arbetar med vård av sköra äldre människor.

– I min avhandling har jag studerat verksamheten. Vi vet att det finns brister och att det finns riktlinjer som ska motverka problemen, men hur görs detta i praktiken? Hur sker vårdplaneringsmöten med sköra äldre personer och hur samverkar personal mellan vårdorganisationerna. Vad är det som sker och vad är det som inte fungerar? Berättar hon.

Hur har du gått tillväga?

– Två kvalitativa och två kvantitativa studier har genomförts. Jag har studerat vårdplaneringsmöten med hjälp av inspelningar där sköra äldre varit med samt intervjuat personal. Dessutom har jag genomfört en fokusgruppsstudie med personal från sjukhus, primärvård och kommun. De båda kvantitativa studierna var enkätstudier till vårdpersonal.

Vad blev resultatet?

– Jag har kunnat se att personalen till viss del vet vilka lösningar som behövs, men organisationen hindrar. Däremot har personalen en bristande kunskap om det komplexa sammanhanget, vilka riktlinjer och lagar som finns och de andra organisationernas förutsättningar, vem som fattar beslut och vilka prioriteringar av insatser som bör göras vid den fortsatta vården. Det kan vara sjukhuspersonal som inte vet hur den kommunala verksamheten arbetar, och vice versa.

– Personalens utbildningsnivå hade också betydelse för samverkan mellan organisationerna. Personal utan akademisk utbildning, som undersköterskor och vårdbiträden, hade mindre kunskaper om till exempel lagar och riktlinjer och var exkluderade från förändringsarbete för att förbättra omhändertagandet av sköra äldre. Implementeringen av det förändrade arbetssättet hindrades av begränsade resurser och brist på ledningsstöd.

På vilket sätt kan din forskning komma till nytta?

– Resultaten visar att integrerad vård för sköra äldre behöver utvecklas och förbättras. Att integrera och koordinera vårdinsatserna för sköra äldre innebär bättre planering och tryggare utskrivningar, vilket minskar riskerna för att återinläggas på sjukhus. Personalen behöver ökad kunskap om utskrivningsprocessen; vårdplanering, etik, teamarbete, och hur man kan underlätta för sköra äldre att bli mer delaktiga. Avhandlingen kan bidra till kunskap om hur man arbetar med förändringsarbete och implementering av komplexa vårdprocess-program.

Vad skulle kunna göras som en lösning på problemet?

– Det skapas team som arbetar med gruppen högkonsumerande vårdtagare. Men därefter så ser det inte lika bra ut. Det måste arbetas med organisationsförändringar över tid där mer personal är delaktig och får kunskap om vad organisationsförändringarna innebär. Det räcker inte med en begränsad del av personalen. Det råder en stressig tillvaro inom vården, och dessutom hög omsättning på chefer och personal. Det är något som vi måste lära oss att hantera.

Länk till avhandlingen

Text: Andrea Jonsson

Bild: Mostphotos