Ambulans som rullande labb ska utveckla akutsjukvården

Demonstration av arbetet i ambulansen.

I forskningsprojektet ”PreTest – en mobil testbädd för prehospital sjukvård” har en ambulans specialutrustats för att kunna göra simuleringar och ljud- och bildupptagningar.

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om akutsjukvårdens digitalisering avseende ny teknik och arbetssätt. En central aktör i genomförandet är PreHospen – Centrum för prehospital forskning, vid Högskolan i Borås. Universitetslektor Hanna Maurin Söderholm vid PreHospen samt biträdande programansvarig vid Prehospital ICT Arena (PICTA) vid Lindholmen Science Park, ser ambulansen som ett rullande labb.

– Med ambulansen blir vi mobila och kan åka ut till verksamheterna för att bedriva forskning, och utveckla och utvärdera både ny teknik och nya vårdprocesser. I ambulansen kommer vi till exempel att kunna tillhandahålla fiktiva patientjournaler, utalarmeringar och dela information mellan olika system och lösningar. Våra simuleringar kommer att bli mycket mer realistiska, säger hon.

Hon får medhåll av Bengt Arne Sjöqvist, professor på Chalmers och programansvarig för Prehospital ICT Arena (PICTA):

– Det är en fantastisk möjlighet att kunna förfoga över en ”riktig” ambulans för testbädden. Den kommer också vara tillgänglig som extrafordon i den ordinarie verksamheten, vilket öppnar upp för värdefulla kliniska möjligheter där vi direkt kan gå från den simulerade miljön till verklig operativ verksamhet. I projektet ska tester genomföras på olika ambulansstationer i regionen, men i planerna ligger också aktiviteter och spridning utanför Västra Götalandsregionen.

Prehospital ICT Arena (PICTA) deltar 21-23 maj vid konferensen Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, på Svenska Mässan i Göteborg, och kommer då bland annat att berätta om samt demonstrera två projekt; PreTest (Prehospital testbädd) och ViPHS (Videostöd i den Prehospitala strokekedjan).

Läs mer

Projektet drivs i samarbete med flera parter inom Prehospital ICT Arena (PICTA) och pågår till och med september 2020. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om PreHospen – Centrum för prehospital forskning.

Läs mer om projektet PreTest. 

Läs mer om Prehospital ICT Arena – PICTA. 

Läs mer om konferensen Vitalis.

Text: Henrik Grönborg/Solveig Klug
Foto: Lindholmen Science Park