Stress i sjuksköterskeyrket bekräftas i två studier

Stressad sjuksköterska

Till den ena studien kom över tusen svar från sjuksköterskor över hela landet in via en Facebook-grupp, vilket gör det till en nationell studie. Bakom denna kvantitativa studie står studenterna Alice Albertsson och Martin Persson, som läser till sjuksköterskor på högskolan. De fick in svar från 1044 sjuksköterskor.

- Det vi har kommit fram till är att det inte spelar någon roll hur gammal du är, hur länge du har jobbat som sjuksköterska, var du jobbar geografiskt eller inom vilken sektor, landsting, privat eller kommunalt. Stressen är lika påtaglig överallt, vi kan generalisera ganska bra över hela landet med det resultatet vi har fått fram, förklarar Alice Albertsson. 

Den andra studien genomfördes av studenterna Hanna Gillard och Cecilia Xu Alenvik. De kontaktade arbetsplatser i sydvästra Sverige med både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor på mellanstora sjukhus, primärvården och hemsjukvården och fick in 64 svar, som gav möjlighet att se om resultaten skiljde sig åt beroende på arbetsplats. 

- Det ser ut som om problemen är samma, oavsett om sjuksköterskorna arbetar i hemsjukvård, primärvården eller på sjukhus, konstaterar Hanna Gillard. 

Det var när de fyra studenterna själva hade mött stressade sjuksköterskor under den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning, som de bestämde sig för att undersöka om stress var något som gällde för yrkesgruppen i stort.

- Vi har upplevt det ganska mycket på våra praktikplatser. De har svårt att få tag i personal till vårdinrättningarna och det finns få handledare, vilket gör det svårt att få ihop allting. Det blir väldigt påtagligt när du väl är där på plats, och som student kan du ju se det uifrån en annan synvinkel än anställda som är mitt i det, säger Alice Albertsson.

Ställer höga krav på sig själva

De siffror som vi reagerat mest på handlar om individuella krav och engagemang. Så mycket som 97 procent av de som svarat i vår studie ställer höga krav på sig själva i arbetet. Näst intill lika många engagerar sig mycket och tänker på arbetet efter arbetsdagens slut, förklarar Hanna Gillard.

De tre frågorna om krav på sig själva, engagemang och om de tänker på arbetet på fritiden hade fått högst svarsfrekvens i Hanna Gillard och Cecilia Xu Alenviks studie. I följdfrågorna anger dessutom majoriteten att de tycker att de höga kraven och engagemanget är stressande, snarare än motiverande. 

- För att minska stressen kan du på individnivå försöka anpassa de höga kraven på dig själv och hur du jobbar, och fundera över om så höga krav behövs. Men det krävs ju en insats i frågan från organisationerna också, säger Cecilia Xu Alenvik.

De frågor som gällde hög arbetsbelastning, övertid och svårigheter med att hinna med arbetsuppgifterna har också höga resultat. Nästan 60 procent av de drygt 1000 svaranden i Alice Albertsson och Martin Perssons studie har svarat att de dessutom sover dåligt. 

Studenterna bakom studien finner det anmärkningsvärt att en hög andel sjuksköterskor tycker att det är många konflikter på arbetsplatsen, samtidigt som få varit inblandade i konflikter själva. 

- Många av de svarande har också angett att chefer inte hjälper till att lösa konflikterna på arbetsplatsen, säger Martin Persson. 

Svagt ledarskap kan vara ett problem

Studenterna som genomfört studierna har en förhoppning om att den här typen av undersökningar ska leda till förändring. De anser också att det behövs vidare studier utifrån deras resultat, för att visa på hur det ser ut på arbetsplatserna. Deras studier visar att ledarskapet på många arbetsplatser inom vården är för svagt, och att chefer inte upplevs tillräckligt engagerade. Samtidigt är personal- och tidsbristen en av aspekterna bakom problemet.

Text: Andrea Jonsson

Bild: Mostphotos