Därför är högre utbildning och forskning viktiga EU-frågor

– Lika tillgång till bra utbildning är ett av EU:s centrala mål. Det är även ett av våra viktigaste fokusområden inom Pedagogiskt arbete. Vi vill bidra till en ökad analytisk och kritisk förmåga hos utbildningsorienterade praktiker genom forskning om ökad inkludering och social rättvisa, för elever och andra. Forskningen kan kopplas direkt till strategierna Europa 2020 och Utbildning 2020, som tillsammans har två centrala mål när det gäller inkluderande utbildning: Högst 10 procent av 18-24-åringarna ska ha slutat skolan i förtid och minst 40 procent av 30-34-åringarna ska ha någon form av högre utbildning.

Vad betyder högre utbildning för individens och samhällets utveckling?
– Högre utbildning med sin koppling till forskning och innovation är en förutsättning för att vi ska få de välutbildade, kunniga och engagerade människor som behövs både för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och välstånd nationellt men även för att ta ett samhälls- och normkritiskt ansvar för framtida utveckling. Inom forskargruppen HUPP bedrivs forskning och utvecklingsarbete inom dessa frågor, både internt mot Högskolan i Borås och med externa aktörer. Vi knyter forskningen till en av EU:s viktigaste utgångspunkter, att högre utbildning och kultur behövs för att skapa ett mer inkluderande, sammanhållet och konkurrenskraftigt EU.

Migration/integration är en het EU-fråga som också knyter an till utbildning, hur då?
– EU-kommissionens utgångspunkt är att utbildning är avgörande för att hjälpa migranter och flyktingar att finna sig till rätta i sina nya länder och miljöer. Kommissionen underlättar medlemsländernas utbyte av bästa praxis om integrationen av migranter genom ömsesidigt lärande. Det främjar också nätverksarbete mellan beslutsfattarna och hjälper dem att bättre hantera nuvarande och framtida utmaningar för utbildning av barn och ungdomar med invandrarbakgrund, på nationell och internationell nivå. Det sammanför forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma inom utbildning för migranter samt migranterna och flyktingarna själva.

– Vi har flera ansökningar inne för sakkunnig bedömning nationellt för att försöka få forskningsmedel för att bedriva forskning av relevans till dessa mål. Vi deltar även i internationella nätverk. ”Education for inclusion and social justice” är en central pelare i dessa nätverk.

Text: Lina Färm
Bild: Ulf Nilsson/Mimbild