Högskolan inför doktorandbarometer

Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare berättar mer.

Vad är syftet med att genomföra denna enkät?

– Syftet med doktorandenkäten, som vi kallar för doktorandbarometern, är att ge forskarstuderande möjlighet att lämna sina synpunkter på forskarutbildningen. Planen är att denna typ av enkätundersökning ska genomföras regelbundet för kontinuerlig uppföljning av de forskarstuderandes arbets- och studiemiljö. Doktorandbarometern ska, liksom studentbarometern, ses som en del av högskolans kontinuerliga förbättringsarbete inom ramen för högskolans kvalitetssystem.

Vad ska detta leda till? 

– Undersökningen ska sammanställas till en rapport som därefter ska skickas ut till respektive enhet för att analysera hur vi kan förbättra våra forskarutbildningar än mer vid Högskolan i Borås. Rapporten ska också utgöra underlag ifall det finns särskilt utpekade områden som behöver stärkas upp för att tillgodose doktorandernas arbets- och studiemiljö.

När kommer enkäten att skickas ut och till vilka?

– Planen är att enkäten ska skickas ut den 5 juni och ha en 2 veckors lång svarstid. Samtliga forskarstuderande vid Högskolan i Borås kommer att ha möjlighet att besvara enkäten. Detta gäller också de doktorander som är antagna vid annat lärosäte men som Högskolan i Borås finansierar.

Text: Jonas Sehlin
Foto porträtt: Suss Wilén