Åtgärdsplan för att förbättra kvalitetsarbetet för utbildning

Tillsammans med kvalitetssamordnare Anders Nylund, som samordnat arbetet inför granskningen, kommenterar prorektor Kim Bolton utfallet.

– Just nu pågår en analys av UKÄ:s rapport där vi i grova drag tar fram de åtgärder som måste genomföras samt försöker identifiera vem eller vilka som ska ansvara för att vidta åtgärder. Eftersom det är linjen som ansvarar för kvalitet, och därmed utveckling och implementering av ett system som säkerställer och utvecklar kvalitet i vår utbildning, kommer mycket av det operativa arbetet att hamna på akademierna. Sedan kommer självklart nämnderna att involveras i de delar där de har ett särskilt ansvar, och FoU-nämnden kommer exempelvis vid ett internat i Varberg 3-4 april att diskutera UKÄ-rapporten utifrån sitt perspektiv. Studenternas perspektiv är även det en central del och vi kommer i förbättringsarbetet att ta stor hänsyn till de synpunkter studentkåren framförde i sin rapport till UKÄ, säger Kim Bolton.

Vad har högskolan gjort bra?

– UKÄ menar att kvalitetssäkringssystemet är utformat på ett sådant sätt att kvaliteten i våra utbildningar säkras och att både självvärdering och platsbesök ger flera goda exempel på detta, säger Anders Nylund.

Vad behöver högskolan förbättra och hur?

– Om man ska hitta någon minsta gemensamma nämnare, så är det arbetet med fungerande loopar och kommunikation på alla nivåer. De resultat som kvalitetssystemet genererar måste på ett systematiskt sätt fångas upp och återföras för att utveckla verksamheten. Detta gäller på alla nivåer från den strategiska styrningen av lärosätet till det som händer i den enskilda kursen. Vidare måste resultatet av högskolans kvalitetsarbete tydligt kommuniceras till alla relevanta intressenter, förklarar han.

Senast den 19 mars 2021 ska Högskolan i Borås presentera en åtgärdsredovisning för UKÄ.

Läs mer

Läs mer om kvalitetsarbetet för utbildning.

Läs om beslutet på UKÄ:s webbsida.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén