Genomför revideringar för att skapa samsyn

Rektors ledningsråd, kompletterat med nämndernas ordförande, har gått igenom högskolans organisations- och beslutsordningar för att skapa en samsyn kring innehåll och se över eventuella förändringsbehov. De två organisations- och beslutsordningarna för styrelsen (SOB) respektive för rektor (ROB) reglerar hur verksamheten styrs och vilken funktion som beslutar vad.

– Det har identifierats ett flertal områden som nu särskilt ska belysas. Det handlar till exempel om skrivningar som behöver förtydligas eller diskussioner kring vilken funktion som ska fatta specifika beslut, berättar Åsa Dryselius.

Områden inom SOB som ska ses över:

  • Beslut kring intern resursfördelning (5 kap. 4 § p.5 SOB)
  • Uppföljning av intern resursfördelning (5 kap. 4 § p.5 SOB)
  • Delegering av beslut från styrelsen till rektor (5 kap. 4 § p.11 SOB)

Områden inom ROB som ska ses över:

  • Rektors råd samt samordningsroller (1 kap. 6-13 §§, 2 kap. 11 § samt 3 kap. 8 § ROB)
  • Studentrepresentanter i programråd (2 kap. 10 § ROB)
  • Beslutsbefogenhet gällande inrättande och namngivning av sektion/avdelning (2 kap. 8 § samt 3 kap. 6 § ROB)

Dessutom ska det tas fram en förtydligande text som beskriver regelverket för relationen mellan styrelsen, nämnderna och rektor vid Högskolan i Borås.

Arbetet med översynen kommer att ske under våren och hösten.

Centrumbildningar ses över

Rektor Mats Tinnsten har gett akademierna i uppdrag att göra en utvärdering av de befintliga högskoleövergripande centrumbildningar som är äldre än två år och ta fram förslag på hur verksamheten ska organiseras framöver. Enligt högskolans definition av centrumbildning ska en sådan endast inrättas för en viss tidsperiod, därefter ska en bedömning kring en mer permanent organisation genomföras. 

Mer information

Läs mer om högskolans organisations- och beslutsordningar

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson