Arbete påbörjat kring HR-strategi för forskare

EU-flaggor

Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare 
Syftet med stadgan och riktlinjerna är att förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. En anslutning till stadgan och riktlinjerna underlättar dessutom ansökningar om forskningsmedel och ger ökade förutsättningar att erhålla finansiella forskningsanslag från kommissionen.

Just nu arbetar en projektgrupp vid högskolan med att förbereda ansökan för anslutning till "Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare". Under året har projektgruppen arbetat med att skriva ansökan och identifiera utvecklingsområden.

När ansökan utvärderats och godkänts av EU-kommissionen ges högskolan rätten att använda utmärkelsen ”HR Excellence in Research”.

– Det är en kvalitetsstämpel som visar att högskolan uppfyller de villkor och principer som ingår i stadgan och riktlinjerna. Genom kvalitetsstämpeln ges högskolan ökade möjligheter att beviljas forskningsanslag från EU-kommissionen, säger prorektor Kim Bolton som är övergripande ansvarig för projektet vid högskolan.

Delaktighet i projektet

I ansökan ska det göras en analys av hur väl organisationen lever upp till de 40 principer inom områdena etiska och professionella aspekter, rekrytering, arbetsvillkor och social trygghet samt utbildning och karriärutveckling som beskrivs i stadgarna. Det ska även identifieras utvecklingsområden som ska tas upp i en handlingsplan som beskriver hur högskolan ska arbeta för att nå uppsatta mål.

Högskolans projektgrupp
Projektgruppen består av Kim Bolton, prorektor, Helena Gjertz, internationell koordinator, Malin Eriksson, HR-specialist samt Sara Svensson, tf HR-chef.

– Detta arbete ligger i linje med vidareutvecklingen av vårt system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans forskning, som också pågår, förtydligar Kim Bolton.

I projektet är det viktigt med en bred förankring och att forskare på alla nivåer samt berörd personal från verksamhetsstödet, får möjlighet att lämna synpunkter. I början av 2020 kommer referensgrupper med representanter från både Verksamhetsstöd och akademierna att involveras i arbetet.

– Vi uppmanar alla medarbetare som är intresserade av frågorna att anmäla intresse till sin chef för att kunna engagera sig vidare i referensgrupperna. Alla medarbetare har också möjlighet att lämna synpunkter via ett formulär. Där kan du välja ut de principer som du själv anser vara viktiga för ditt arbete, och lämna synpunkter på dessa, förklarar Helena Gjertz, internationell koordinator.

Målsättningen är att skicka in en slutlig ansökan under första kvartalet 2020.

Läs mer

Läs mer om HRS4R.

Text: Johanna Avadahl