Både ris och ros i första doktorandbarometern

Syftet med doktorandbarometern är att ge forskarstuderande möjlighet att lämna sina synpunkter på forskarutbildningen. Enkätundersökningen skickades ut i juni och fick en svarsfrekvens på strax över 50 procent.

– Resultatet visar att doktoranderna generellt sett är nöjda med sin forskarutbildning och det stöd de får. Det är dock tydligt att högskolan mer aktivt måste arbeta med att förbättra doktorandernas arbets- och studiemiljö då de i högre grad än övriga medarbetare drabbas av arbetsrelaterad utmattning, berättar Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare vid Utbildningsstöd.

– Majoriteten av doktoranderna säger sig också vilja fortsätta med en karriär som forskare och kan då tänka sig Högskolan i Borås som framtida arbetsgivare.

Nu är det upp till varje enhet att analysera resultatet och ta fram handlingsplaner för att systematiskt förbättra kvaliteten inom forskarutbildningen och villkoren för doktoranderna.

Doktorandbarometern ska genomföras vartannat år.

Läs mer

Läs nyheten ”Högskolan inför doktorandbarometer" (maj 2019)

Läs om högskolans kvalitetsprocess för utbildning

Läs om högskolans kvalitetsprocess för forskning

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ida Danell (genre), Suss Wilén (porträtt)