Forskningssamarbete med skolor igång

Klädhängare i skolan

Vad innebär högskolans deltagande i ULF?

Fakta skolhuvudmän
Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.
Källa: Skolverket.se

– Syftet är att få igång ett långsiktigt samarbete mellan akademin och skolhuvudmän. Det är ett regeringsuppdrag som går ut på att bedriva försöksverksamhet för att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Det finns fyra noder i landet och högskolan samverkar med lärosäten som hör till den så kallade GU-noden.

Vad är tanken med att bedriva praktiknära forskning?

– Syftet är att få till en långsiktig samverkan och avtal med skolhuvudmännen. Detta är inte en lösning på de problem som finns i skolan. Men vi vill hitta former för kunskapsgenerering och ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi vill alltså att kunskaper inom akademin kommer skolorna till gagn och vice versa och att vi tillsammans kan utveckla våra utbildningar.

Hur länge pågår försöksverksamheten?

– Vi ska avrapportera till regeringen 2021.

Hur ser verksamheten ut just nu?

– Vi har fått medel till projekt. Bland annat kommer vi att inleda ett samarbete med Svenljunga kommun. Det pågår ett arbete med att sätta samman en lokal ULF-grupp på högskolan så att vi kan få med fler kommuner/skolhuvudmän på tåget. Högskolan har också tilldelats tio platser till en nationell basar i Stockholm i maj som fokuserar på erfarenhetsutbyte från samtliga ULF-noder i landet. Ett tillfälle där vi kan mötas för att diskutera både med skolhuvudmän och lärosäten om våra erfarenheter så här långt. Dessutom kommer vi inom GU-noden ha en konferens i höst där de första forskningssamarbetena presenteras.

Läs mer

Om ULF

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos