Nytt digitaliseringscentrum i Sjuhärad

Illustration digitalisering

Digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar för samhället. Det handlar inte enbart om ny, digital teknik utan också om nya arbetssätt och tjänster som i sin tur skapar nya samhällsfrågor. Det gäller att ta vara på digitaliseringens goda sidor men det är inte alltid självklart hur de ska realiseras.

För att underlätta ett sådant arbete behöver kunskap om digitalisering, som identifieras antingen i forskningen eller i praktiken, ömsesidigt tas tillvara och samlas. Dessutom behöver sådan kunskap nå ut till studenter på väg ut i arbetslivet. Detta är ett av argumenten för att Högskolan i Borås inrättar ett Centrum för digitalisering i sjuhäradsregionen.

Under hösten har de två föreståndarna, Hannes Göbel och Jonas Waidringer, initierat uppbyggnaden av centrumbildningen. Några av målen som föreståndarna eftersträvar är att främja forskning, skapa ett strukturerat samarbete mellan akademin och externa organisationer, samt att skapa nya och förbättrade utbildningar med fokus på digitalisering.

– Världen förändras fundamentalt och i allt snabbare takt genom att verksamheter digitaliseras och automatiseras med hjälp av bland annat Artificiell Intelligens (AI). Detta innebär en omvälvande transformering av samhällets viktigaste dimensioner; tillväxt och hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati och där vill vi från Högskolan i Borås vara en bidragande part genom Centrum för digitalisering, förklarar Jonas Waidringer.

Nod i kontaktnät

Mycket av den digitala transformeringen av samhället drivs av att information tillgängliggörs och nyttiggörs på nya sätt. I det sammanhanget studerar forskarna bland annat förändringar i beteende och affärsmodeller med fokus på den industriella värdekedjan utifrån känd och nyutvecklad teknik och processer.

Ett nytt forskningsprojekt är ”Digitala hybridsystem för innovation” som ska utveckla system för innovation inom handeln där både AI och mänskliga förmågor tas till vara.

– Centrumet blir en nod i ett större nätverk som består av olika typer av organisationer, både i privat och offentlig sektor. Vår förhoppning är att organisationerna ska kunna komma i kontakt med forskare och studenter genom centrumbildningen. Omvänt så kommer studenter och forskare kunna nå ut till företag genom nätverket. Det kan till exempel röra sig om studenter som är intresserade av företagskontakter när det är dags för att skriva uppsats, förklarar Hannes Göbel.

Han menar att utmaningarna och möjligheterna med samhällets digitalisering är aktuella inom varje forsknings- och utbildningsområde på högskolan. Centrum för digitalisering kommer också ha en roll att koppla samman de olika perspektiven och inriktningarna.

– Det finns ingen liknande samverkansarena i Sjuhäradsregionen, säger han.

Läs mer

Om Centrum för digitalisering 

Nyhetsartikeln ”Ny forskning ska kombinera AI med människors kompetenser”

Hannes Göbel

Jonas Waidringer

Text: Anna Kjellsson

Illustration: Suss Wilén