Åtgärder ger effekt på ekonomin

Situationen har förbättrats sedan årsskiftet och högskolans controllers har gjort bedömningen att läget är under kontroll.

Takbelopp och utbildningsvolym
Lärosätet får ersättning från regeringen för att utbilda ett visst antal studenter. Det finns en maxgräns som kallas takbelopp. Det förväntade antalet utbildade studenter är utbildningsvolymen. Om högskolan under ett år utbildar fler studenter än det satta takbeloppet, får högskolan spara prestationer för upp till tio procent av takbeloppet. Dessa prestationer går då istället att använda ett år då inte högskolan når takbeloppet.

– De ramar kring återhållsamhet som getts gäller fortfarande men vi ser med tillförsikt framåt. Enligt prognosen ökar vi under 2019 antalet helårsstudenter med sju procent (drygt 350 helårsstudenter) jämfört med 2018. Detta tack vare värdefulla insatser från många medarbetare som möjliggjort ett utökat kursutbud, konstaterar rektor Mats Tinnsten.

Trots ökningen av antalet helårsstudenter, och därigenom en intäktsökning på utbildningssidan, räknar inte högskolan med att nå takbeloppet för 2019. Skillnaden gentemot 2018 är att högskolan nu inte har sparade prestationer att använda för att balansera underskottet. Därmed kommer högskolan, enligt prognosen, att redovisa ett sämre ekonomiskt resultat än 2018.

– Vi har fortfarande en tuff tid framför oss men ser att de åtgärder vi genomför kommer att ge effekt.

Läs mer

Artikel från mars 2019: Stort engagemang kring budgetfrågan

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén