Fortsatt fokus på arbetet med jämställdhetsintegrering

Policyn fastställdes vid högskolans styrelsemöte den 4 oktober. Linda Borglund, samordnare för lika villkor, kommenterar:

– Det fanns ett behov av att revidera policyn för lika villkor då den föregående var från 2013 och en del har hänt sen dess, bland annat ändringar i Diskrimineringslagen, Agenda 2030-målen och att högskolan har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Policyn har arbetas fram i arbetsgruppen för lika villkor och var ute på remiss innan sommaren. Det kom in sju remissvar och samtliga tillstyrkte ändringsförslagen.

– Det som är förändrat jämfört med tidigare policy är just att vi anger övergripande riktlinjer, mål och lagar såsom Agenda 2030 och de nationella jämställdhetspolitiska målen. Vi har även förtydligat akademier och enheters ansvar för att ta fram och följa upp årliga handlingsplaner för lika villkor. Vi har också något skarpare skrivningar såsom att högskolan ska ha en jämn könsfördelning istället för att arbeta för, säger hon.

Vad innebär lika villkor för oss medarbetare?

– Det innebär att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och bemötas likvärdigt oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Detsamma gäller för studenter. Vi ansvarar alla för att bemöta varandra med respekt och förhindra att någon blir diskriminerad eller trakasserad. Det sista kan ju vara svårt att agera utifrån i stunden, det är inte alltid så enkelt att säga ifrån om man som medarbetare upplever att någon beter sig illa eller om man själv blir utsatt. Därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande för lika villkor, och det ansvaret, tänker jag, ligger särskilt på chefer och ledning på olika nivåer. Det är viktigt att känna till vilka lagar som styr oss, men även att diskutera bemötande, normer och inkludering.

Vad innebär policyn för oss som anställda?

– Policyn ligger till grund för det arbete som ska bedrivas av akademier och enheter på högskolan, och de övergripande mål som står i policyn är utgångspunkter för handlingsplaner.

Finns det något område där högskolan lägger särskilt fokus?

– Högskolan har fortsatt fokus på arbetet med jämställdhetsintegrering. Men vi arbetar parallellt med alla delar av lika villkorsarbetet och där kan särskilt nämnas att jag tillsammans med Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsvariation, har gjort flera utbildningsinsatser under hösten för att stärka arbetet med särskilt pedagogiskt stöd för våra studenter med funktionsnedsättning.

Läs mer

Läs mer om lika villkor.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge