Rapport om fönsterolycka klar

Akademiska Hus bedömning är att tillbudet berodde på en rad olyckliga omständigheter som samverkat. Högskolan i Borås är av åsikten att det är av stor vikt att de lokaler som fastighetsägaren ansvarar för har tillräckligt hög säkerhetsnivå för att så långt som möjligt eliminera olycksrisker.

– Vi är väldigt glada att ingen kom till skada vid olyckan och att åtgärder nu vidtas och redan har gjorts för att undvika att något liknande ska hända igen. Vi och Akademiska Hus har som gemensamt mål att högskolans lokaler ska vara trygga och säkra, säger Charlott Sundeen, campus- och hållbarhetschef vid Högskolan i Borås.

Rapport beskriver troligt händelseförlopp

Rapporten är författad av ett oberoende konsultföretag (WSP) som fastighetsägaren anlitat och innehåller ett troligt händelseförlopp samt förslag på åtgärder.

Det aktuella fönstret var monterat på sjunde våningen och var öppningsbart utåt. Det var öppningsbart till 90 grader och var försett med en fönsterbromsskena. När fönstret öppnats kunde det låsas genom att fönsterhandtaget vreds i lodrätt läge. Ingen skriftlig instruktion kring handhavande av fönster fanns uppsatt i anslutning till fönstret.

I rapporten konstateras det att det, enligt plan- och bygglagen, inte är otillåtet med öppningsbara utåtgående fönster på aktuell höjd men att det inte är den mest optimala lösningen. Fönstret där olyckan skedde kommer att bytas ut till ett fönster med inåtgående öppningsfunktion.

Spärrfunktion på alla fönster

Efter tillbudet gjorde fastighetsägaren en genomgång av samtliga fönster i byggnaden. Majoriteten av fönstren var sedan tidigare försedda med en spärrfunktion som endast medger en begränsad öppningsmöjlighet av fönstren motsvarande cirka tio centimeter. En sådan spärrfunktion har nu monterats på de fönster som inte sedan tidigare haft det.

Läs mer

Nyheten "Olycka på Akademiplatsen"

Text och bild: Anna Kjellsson