Så ska forskningens kvalitet utvecklas

Som berättats i en tidigare nyhet ingår Högskolan i Borås i en pilotomgång där Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för första gången granskar kvalitetssystem för forskning. GEM:et gästades även av Michael Eriksson från Chalmers, som berättade om erfarenheter från Chalmers interna projekt om forskningsutvärdering, som genomfördes 2017–2019. 
I slutet fick deltagarna diskutera i grupper och lämna in synpunkter skriftligt till arbetsgruppen. 

Hela GEM:et filmades och finns tillgängligt på HB Play

Arbetet med kvalitetssystemet görs inte primärt för UKÄ:s granskning, sa prorektor Kim Bolton: 
–  Det här är ett bra verktyg för oss. Utvecklingen av vår kvalitet skulle gynnas ännu mer om vi har ett mer systematiskt kvalitetsarbete än vi har idag. 

UKÄ kommer att granska alla lärosäten. Fokus är att det ska finnas ett systematiskt arbetssätt för kvalitetssäkring. UKÄ tittar inte på forskningens kvalitet, den är högskolans ansvar. I granskningen ingår forskning, men inte forskarutbildningen. 
Systematik går som en röd tråd genom vad UKÄ efterfrågar, sa Kim Bolton: 

– Vi måste visa belägg för vad vi säger. Vi kommer att berätta om historiken, hur vi har utvecklat vårt system genom åren och hur planen ser ut framåt. Och eftersom systemet är till för forskaren så måste det vara förankrat. Alla måste känna till det och veta vad det är till för.

Förslag till ramverk 

Hanna Kantola, forskningsutbildningssamordnare, som ingår i projektgruppen för arbetet med självvärderingen, berättade om arbetet med ramverket för kvalitetsutvärdering av forskning. Förslaget är att internt följa upp forskningen varje år och att vart sjätte år genomföra in en extern utvärdering. Fokus ska ligga på de årliga uppföljningarna, och informationen som genereras där ska flöda genom hela verksamheten.

Ett förslag som diskuteras är att den sexåriga utvärderingen ska utgå från högskolans sex prioriterade forskningsområden, som sedan kan utgöras av en eller flera mindre utvärderingsenheter. Det ska vara ett flexibelt system för att den utvärderade enheten ska få ut så mycket som möjligt av utvärderingen. Utgångspunkten är också att varje utvärderingsenhet ska dela bedömargrupp och audittillfälle. 

Vad är det då som ska ingå i de årliga utvärderingarna? I förslaget finns tre punkter: 

  • Självvärdering, enligt en fastställd mall
  • Forskningsplaner, där varje forskargruppsledare tar fram en årlig plan
  • Nyckeltal, till exempel publikationer per undervisande personal, citeringar, externfinansiering mot totalt anslag.

– De flesta forskargruppsledare har redan en forskningsplan, och tanken är att det inte ska bli mycket mer arbete för dem som har det redan idag. I en sexårig cykel ingår de här forskningsplanerna som underlag för bedömningen och även något slags sammanställning som visar att de stämmer överens med forskningsområdets strategi, sa Kim Bolton. 

Erfarenheter från Chalmers

Michael Eriksson från Chalmers berättade om sina erfarenheter som projektledare för Chalmers interna projekt om forskningsutvärdering mellan åren 2017 och 2019. Där såg de möjligheter att komma samman, hitta styrkor, svagheter och möjligheter. Utvärderingen gjordes för att utveckla kvalitetsarbetet, inte för att belöna eller bestraffa enskilda institutioner. 

– Initialt mötte projektet en del skepsis över att lägga ytterligare tid på utvärdering. Men faktum var att attityden svängde ganska snabbt, de såg att själva arbetet i sig var kvalitetshöjande, sa Michael Eriksson. 

Sammanfattningsvis berättade han att forskarna lärde sig mer än de någonsin hade förväntat sig. Utvärderingsarbetet satte fokus på viktiga frågor, som kanske inte hade fått så mycket uppmärksamhet tidigare. 

Arbetets upplägg 

Arbetet leds av prorektor Kim Bolton, där rektors ledningsråd utgör styrgrupp. En projektgrupp är formerad för att skriva självvärderingen, som lämnas till UKÄ 19 december. Det kommer att hållas tre temabaserade workshops dit akademierna och nämnderna har utsett forskargruppsledare som representanter. Via dessa workshops ska självvärderingen verifieras och förankras i verksamheten. Slutsatserna av självvärderingen kommer att presenteras vid nästa GEM 26 november för att verksamheten som helhet ska kunna ta del av resultatet. 

I mars och maj 2020 gör UKÄ platsbesök. Ett preliminärt utlåtande från UKÄ väntas under senhösten 2020. 

Läs mer

Läs nyheten Högskolan pilot vid granskning av kvalitetssystem för forskning

Se filmen från GEM 24 september

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén