Utmärkt utbildning blir ännu bättre

Sjuksköterskestudenter tränas kliniska färdigheter

Den reviderade utbildningsplanen genomsyras av ett tydligt vårdvetenskapligt patientperspektiv och beaktar sjuksköterskans kärnkompetenser, detta sammantaget svarar an mot samhällets behov av säker och god vård.

Från och med höstterminen 2019 är en del förändringar gjorda i utbildningsplanen för blivande sjuksköterskor. Förändringarna är tänkta att de ska bidra till ett bra vårdande och gynna studenternas lärande. De är dessutom gjorda i dialog med studentkåren och vårdverksamheter.

Kristina Nässén är studierektor för utbildningen och förklarar att befintliga kurser ständigt utvecklas. Men med en revidering kom chansen att göra en omstrukturering som stärker studenternas förmåga att vårda med ett patientperspektiv.

– Det finns massor med innehåll som fungerar och är bra som vi inte ändrar på. Exempelvis arbetar vi med reflektion för att knyta an teoretisk kunskap till vårdpraxis. Ett annat exempel är vår kliniska slutexamination som innehåller tio arbetspass under tre veckor. Den bidrar till att den kunskap som studenterna har tillägnat sig under utbildningen faller på plats.

– Utvärderingarna visar att våra studenter är trygga med sin egen förmåga, säger Kristina Nässén.

Mer kommunal VFU

En förändring är att studenternas första längre VFU (verksamhetsförlagd utbildning) förläggs till kommunal vård och att de kommer att handledas av både undersköterskor och sjuksköterskor. Tidigare var det framför allt undersköterskor.

– Vi tror att detta kommer att bidra till att studenterna tidigare under utbildningen kan börja förankra den teoretiska kunskapen och utvecklas i sin profession till sjuksköterska, säger Kristina Nässén.

För att ytterligare bidra till detta kommer studenterna även att gå ut på VFU redan vecka fem på första terminen. Då är de ute i en vårdverksamhet under en vecka.

– Då får studenterna möjlighet att ta del av möten med patienter och alla vårdverksamheterna välkomnar att de får träffa studenterna redan i termin ett.

Nu får utbildningen också tydligare fokus på kommunal vård. Detta görs genom att den första långa VFU-perioden i termin tre sker i kommunal vård och genom att förlänga den kommunala VFU som studenterna har i termin fem med en vecka.

– Detta gör vi för att en större andel vård i dag bedrivs i hemmet snarare än på sjukhus, jämfört med några år tillbaka, säger hon.

När ändå en del av innehållet i utbildningen ändras, ändras också VFU-perioderna.

– Vi bygger in större flexibilitet. Vi har stora förhoppningar att det ska lösa bekymret om platser. Detta får vi på köpet, vi tog tillfället i akt att förbättra vissa praktiska saker när en del av innehållet reviderades.

Kunskap och lärande ger trygga studenter

En annan förändring är att några av de längsta kurserna delas upp i fler korta kurser istället – då blir det lättare för studenterna att få en överblick. Målet är att kurserna i programmet ska bidra till att kunskapen succesivt utvecklas och fördjupas.

Dessutom tillkommer en ny kurs som fokuserar på vetenskaplig metod och förbättringsarbete. Tidigare har det innehållet varit insprängt i olika kurser.

– Förmågan att utveckla vården är en viktig del av sjuksköterskans kompetensområde, berättar hon.

På samma sätt har kliniska färdigheter tidigare funnits med i olika kurser. Nu är det också en särskild kurs.

– Då kan vi skapa bättre förutsättningar för lärande vilket leder till att studenterna känner sig tryggare i de moment som de måste kunna innan de går ut på sin längre VFU, avslutar Kristina Nässén.

Anmälan till sjuksköterskeutbildningen stänger 15 oktober.

Läs mer

Nyhetsartikeln "Reviderad plan löser VFU-problem på sikt"

Text: Anna Kjellsson

Bild: Anna Sigge