Vem blir högskolans nästa hedersdoktor?

Närbild på doktorshatt med hattmärke

– Syftet med hedersdoktorer vid Högskolan i Borås är att hedra personer som gör eller har gjort betydelsefulla insatser för högskolan och/eller samhället. Om tyngdpunkten ligger på personens samhällsinsats ska denna ha anknytning till högskolan, förklarar rektor Mats Tinnsten.

Fakta: Vid styrelsemötet den 4 oktober beslutades en revidering av handläggningsordningen för utnämning av hedersdoktorer. All information kring kriterier, nomineringsprocess, beredning etc. finns att läsa i styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 639-19.

Det är endast anställda vid högskolan som får lämna in nomineringar och därefter är det Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, som efter avstämning med rektor, beslutar om utnämning.

– I nämnderna är vi väldigt glada över rektors engagemang i frågan om hedersdoktorer och vår förhoppning är att de justeringar som vi tillsammans har gjort i handläggningsordningen ska tydliggöra vad högskolan vill med våra hedersdoktorer. Nu hoppas vi att medarbetare på högskolan tar chansen att diskutera och nominera tänkbara kandidater, säger docent Eva Gustafsson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Så här nominerar du

Nomineringen ska lämnas in minst fyra månader innan tänkt promovering. Nästa akademiska högtid äger rum 17 april, och därmed måste nomineringen vara inlämnad senast 17 december.

Förslag på personer som bör utses till hedersdoktor lämnas till sekreteraren i berörd nämnd i förslutet kuvert. Den nominerade ska inte vara informerad. 

Du ska med högst 1500 ord

  • tydligt och stringent beskriva den nominerades betydelsefulla insatser och motivera varför personen bör utnämnas till hedersdoktor samt
  • tydligt och stringent beskriva den nominerades professionella bakgrund och andra eventuella utmärkelser.

Det är också viktigt att ange inom vilket forskningsområde personen föreslås.*

Hedersdoktor – så funkar det

För att bli utsedd till hedersdoktor ska personen bedömts ha bidragit med:

  • betydande yrkesprestation inom något av de forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examensrättigheter – yrkesprestationen kan gälla både akademiska insatser för ämnet som för nyskapande utveckling i yrkeslivet med praktiska tillämpningar, och/eller
  • betydande insatser kopplade till forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs inom lärosätet och där personen i fråga har eller har haft direkt eller indirekt anknytning till lärosätet.

Det är inte brukligt att utse någon till hedersdoktor vid samma lärosäte som hen tagit sin examen. Personen bör inte heller ha en doktorsexamen från annat svenskt lärosäte inom samma område som hedersdoktoratet.

*För detaljer kring nominering, se styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 639-19.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén