Inblicksfrågan: Finns det något ”PAUS-program” för TA-anställda

Frågan lyder i sin helhet:

”Hej! Läser om lärares fantastiska möjlighet att få kompetensutveckla sig/åter sätta sig in i sin grundprofession i PAUS-programmet. Varför finns inte den möjligheten för tekniskt administrativ personal? Den behöver inte kallas för PAUS men ändå rikta sig till tekniskt administrativ personal. En del av oss har grundprofessioner som vi skulle behöva/kunna "åter sätta oss in i" för att kunna bidra till vår fortsatta yrkesutveckling inom HB. Karriärmöjlighet?”

Svar kommer från två håll:

Anna Bergstrand, samverkansstrateg, och Susanne Edström, samordnare för PAUS-programmet:

– PAUS-programmet på högskolan genomförs inom ramen för ett nationellt PAUS-projekt som fokuserar på att främja mobilitet och möjliggöra lärarvistelser i externa organisationer i syftet att utveckla lärosätets undervisning och utbildning. På högskolan har ett flertal mobiliteter och vistelser genomförts. Vistelserna har hittills bedömts som mycket positiva och ha bidragit till kompetensutveckling av den enskilda läraren, men även till kvalitetsutveckling av utbildning. PAUS-programmet kommer att utvärderas under 2020. Frågan om att möjliggöra liknande vistelser för teknisk administrativ personal kommer att tas upp i utvärderingen av programmet.

Sara Svensson, biträdande HR-chef:

– Många av högskolans lärare har på ett annat sätt än teknisk-administrativ personal en grundprofession inom ett område, eller så har de behov av stärkt kompetens inom ett område som de undervisar i och där det då finns vinster i att de håller sig uppdaterade. TA-personal arbetar vanligtvis redan i sin "grundprofession". Finns behov av kompetensutveckling för TA-personal, är det något att diskutera med sin närmaste chef.

Läs mer

Läs mer om kompetensutveckling för anställda.

Läs mer om PAUS-projektet, Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan som vänder sig till högskolans lärare.

 

Foto: Anna Sigge