Polisutbildningen ställer om i coronatider

– Det är en svår balansgång. Vi har ett samhällsansvar och ett uppdrag gentemot Polismyndigheten att hålla igång undervisningen och få ut våra eftertraktade poliser samtidigt som vi måste reducera risken för smittspridning, säger Lotta Dalheim Englund som är chef för Enheten för polisutbildning vid Högskolan i Borås.

Som ett exempel på att begränsa smittspridning tas tempen på alla polisstudenter före varje campuslektion. Initiativet kom från Lotta Dalheim Englund samma dag som högskolans rektor Mats Tinnsten i mitten av mars fattade beslut att polisutbildningen är undantaget distansundervisningskravet.

– I början var det vi i ledningsgruppen som var runt och tog tempen, nu gör även polislärarna det. Det funkar bra och studenterna upplever en trygghet i detta. För mig som ytterst ansvarig för utbildningen är studenternas och medarbetarnas säkerhet viktigast. Men jag vill samtidigt göra allt jag kan för att studenterna ska bli klara med sin utbildning i tid. Jag har möten varje vecka med alla lärare och studenter för att informera dem om våra planer, om status, och för att höra vad de tycker. Det är mycket planering som präglar mitt arbete just nu.

Många åtgärder för att minska smittspridning

Att mäta temperaturen är en i raden av olika åtgärder som görs för att minska risken för smittspridning. Listan är omfattande och består av spritning av fordon och utrustning mellan varje lektion, frekvent städning av lektionssalar, byte till större salar där det är möjligt, fler moment utomhus, påminnelser om vikten av god handhygien och om att stanna hemma vid minsta symptom samt att övningar ska ske i mindre grupper. Den största skillnaden är att samtliga föreläsningar och seminarier eller handledningar sker på distans, även för campusstudenter.

Från storövning till bildspel

Många lärare har fått anpassa sin undervisning och sitt undervisningsmaterial till distans.
Lärarna har gjort om sin lektionsplanering. I vissa fall genomförs nu delar som skulle ha genomförts kommande terminer. De flesta större övningarna genomförs inte. Per Sahlgren undervisar i polisiärt arbete. Han har gjort om en storövning i brottsutredning, som i normala fall körs på plats med 24 studenter under en heldag på övningsområdet vid Sagagatan, där både polisbilskörning och ingripande ingår. Nu har den blivit till ett digitalt bildspel på distans med sex studenter i varje omgång under två och en halvtimme.

Per Sahlgren undervisar i polisiärt arbete vid polisutbildningen vid Högskolan i BoråsMed bilder, inspelade larmsamtal och filmer har Per Sahlgren återskapat ett scenario över ett grovt butiksrån, där två gärningsmän har hotat biträdet med pistol och fått med sig 3000 kronor i byte. Uppgifterna för studenterna är att göra allt som en färdig polis förväntas göra ute på fältet, alltifrån förhör, avspärrning till teknisk undersökning av brottsplatsen. Per Sahlgren ser för- och nackdelar med undervisningsformen.

– Det blir faktiskt bättre diskussioner digitalt och fokus på lite andra saker. När vi kör live handlar mycket om vapenhantering, hur vi hanterar personer, hur vi står med mera. Nu läggs större vikt på de utredningstekniska detaljerna. Jag tycker dock att utredning som ämne funkar hyfsat bra digitalt. Studenterna säger att bitarna ”faller på plats”, att de får en röd tråd i utredningsarbetet från larm till avrapportering, säger Per Sahlgren samtidigt som han tillägger:
– Men du förlorar livekänslan och de fysiska delarna, de går inte att förmedla eller öva på digitalt.

De moment i övningen som inte kan övas på digitalt kommer att göras senare.

Polkon påverkas mycket

Polisiär konflikthantering (Polkon) är en del av polisutbildningen som påverkas mycket i coronatider. I detta ämne lär sig studenterna olika tekniker och metoder för självskydd, vapen och taktik. Alla greppmoment har ställts in eftersom de innehåller mycket nära fysisk kontakt, det gäller även övningar i hjärt- och lungräddning. Per Nyberg är polislärare i Polkon. Tillsammans med kollegan Per Hugoson ska han just starta en övning i OC-spray (Oleoresin Capsicum), även kallat pepparsprej, för en basgrupp distansstudenter som är på campus för en av terminens fem närstudieveckor. På grund av smittorisken så görs endast delar av övningen nu och vatten används istället för pepparsprej.

– Studenterna kan inte göra själva kontamineringsmomentet nu, då de får riktig pepparsprej i ena ögat, eftersom det finns risk för droppsmitta från rinnande öga och näsa. I detta pass blir fokus på att jobba med de tekniska färdigheterna och att kommunicera, säger Per Nyberg som tycker att det är ett minus att inte kunna öva nära kroppskontakt och motstånd.

– Många gånger när vi ingriper mot någon så möts vi av någon form av motstånd. Det kan vi inte öva på nu och det är en nackdel att vi inte kan köra ren och skär kroppskontakt. Fördelen är väl att ingen spelar över, säger han och ler lite.

Per Nyberg och Per Hugoson utbildar distansstudenter vid polisutbildningen

Polislärarna Per Nyberg till vänster och Per Hugoson instruerar distansstudenterna i termin 1 under en övning i OC-spray.

Båda anser att det inte går att bedriva Polkon-utbildning enbart på distans. 

– Nej det går inte. Våra ämnen är ju de praktiska ämnena – inte bara fysiskt – det är också mycket reflektion i samband med övningar. Som polis måste du förberedas på att kunna hantera våldsamma situationer. Vi har försökt så gott det går att anpassa lektioner och minimerat nära fysiska kontakter. Det vi inte gör nu får vi göra senare och vi vet att våra planerare lägger mycket pussel med detta, säger de.

Allt som har ställts in ska tas ikapp

De fysiska moment som nu har ställts in ska tas ikapp. För de fåtal studenter som har valt att inte delta på campusövningarna under denna tid kommer även helger och kvällar att behöva tas i anspråk. Det gäller även för distansstudenter som inte fick sina närstudieveckor v 13 och v 14 på grund av de reserestriktioner som då förelåg.

– I dagsläget planerar vi för att kunna bedriva utbildningen som vanligt igen under hösten, med målet att samtliga tre terminer då ska vara i fas igen, både för campus- och distansstudenter. Men vi vet samtidigt att läget kan komma att förändras. Det enda vi med säkerhet vet är att vi hela tiden måste vara förberedda på ändra våra planer, säger Lotta Dalheim Englund.

Anna, Linus och Sofia läser samtliga på distans och går första terminen

Polisstudenterna Anna, Linus och Sofia är positiva till att utbildningen trots allt kan pågå i den omfattning den ändå gör och vill bli färdiga poliser i tid.

Röster från polisstudenter

Polisstudenterna Anna, Linus och Sofia läser samtliga på distans och går första terminen. De är positiva till att utbildningen trots allt kan pågå i den omfattning den ändå gör och vill bli färdiga poliser i tid. De har än så länge bara missat en dag i sina närstudieveckor och då var det moment i fysiska tekniker och metoder (FTM). Någon rädsla för att bli smittade känner de inte.

– Vi tar vårt ansvar. Och jag tänker att vi kommer att ställas inför liknande händelser eller värre när vi kommer ut som poliser. Jag tycker det är bra att skolan har kunnat lösa det.
Vi lär oss annat, har fått ändra om och får nya kunskaper, säger Sofia och får medhåll av studiekamraten Anna som inte heller känner någon oro för att bli smittad.

– Jag försöker hålla distans och tvättar händerna. Vi spritar ju sakerna också, till exempel
när vi använder batong. Vi spritar ju allt som vi tar i, säger Anna.

På frågan hur det är att utbilda sig till polis i dessa tider svarar Linus: 

– Vi är ju vana sedan tidigare med mycket på distans, så jag tror att campusstudenterna påverkas mer, säger han.

Polisstudenten Thomas läser på campus i termin 3. Han tycker det är svårare nu.

– Jag, och många med mig, som valde campus gjorde det för att vi vill lyssna på föreläsningarna live. Nu blir det en omställning för oss, ett ändrat upplägg, där vi måste tillgodogöra oss mycket av det teoretiska materialet på distans istället.

De teoretiska momenten är interaktiva och sker mestadels via e-mötesverktyget Zoom, men även via självstudier eller inspelade föreläsningar.

– För egen del är det svårare att plugga hemma. I vanliga fall träffas vi ett gäng på campus och pluggar ihop. Nu kopplar vi upp oss och jobbar ihop via Zoom eller via andra digitala hjälpmedel och gör så gott vi kan.

De fysiska momenten med nära kroppskontakt har skjutits på framtiden, men fortfarande pågår många av de praktiska delarna på campus såsom polisbilskörning, radio, kriminalteknik, skjutövningar, teknik- och taktikövningar, med mera.

Hur är det att vara på campus i dessa tider och genomföra utbildningen på plats?

– Det går bra och jag känner mig trygg med att vara på skolan. Jag utbildar mig till polis och i yttre tjänst kommer jag inte alltid kunna välja vad jag vill eller inte vill göra, eller vad som kan hända, så jag känner därför ingen oro för att smittas. Jag tycker det är bra att vi fortsätter ha utbildningen igång. Jag vill bli färdig så fort som möjligt. Högskolan sköter situationen bra och alla, från ledning, lärare till representanter för studenterna, gör ständiga riskbedömningar om hur vi ska göra detta så bra som möjligt för att minska smittorisken, säger Thomas.

Relaterad läsning

Polisutbildningen och sjuksköterskeutbildningen är undantagna distansundervisningskravet

Text & foto: Henrik Grönberg
Foto Per Sahlgren privat