Ett år som inte liknar något annat närmar sig sitt slut

Ett år som inte liknar något annat närmar sig sitt slut. Vi har genom Covid-19 fått lära oss hantera en reell fara för liv och hälsa och gemensamt fått ta ansvar på ett nytt sätt, både för oss själva, våra närstående, våra studenter och våra kollegor. Det har inneburit påfrestningar både privat och yrkesmässigt som försvårats av ovissheten kring när vi kan hoppas på att återgå till en mer normal situation.

På högskolan har vi genomfört en omställning till distansundervisning som ingen i förväg hade trott var möjlig. Under det arbetet har vi också snabbt börjat bygga upp pedagogiska och tekniska erfarenheter som ger en spännande grund för fortsatt utveckling under förhoppningsvis lugnare och mer kontrollerade former. Vid vår akademi har vi också vänt vår ekonomi från underskott till överskott, vilket ett normalt år hade varit det allt överskuggande budskapet idag. Vad jag skrivit ovan har ni hört och läst förut, men ser det som en självklarhet att upprepa det nu och jag gör det med glädje, för allt detta har varit helt beroende av er professionalitet, kompetens och vilja.

De stora händelserna riskerar också att dölja de mindre men spännande händelser vi sett under året och som ett normalt år hade fått ta större plats. Nya sektionschefer och biträdande sektionschefer samt nya studierektorer har inneburit omställningar men också stabilitet i viktiga delar av verksamheten. Hur mycket det märks i vardagen att ni har fått en ny akademichef vet jag inte, men jag tror att de utvecklingsprojekt som fördjupats eller initierats under hösten kommer att ge en starkare organisation samt mer långsiktighet och transparens också det vardagliga arbetet för oss alla. Det gäller arbetet med organiseringen av den utbildningsvetenskapliga miljön där jag nu tar ett inriktningsbeslut att arbeta för en ny samlad sektion, med ambitionen att ha den på plats inför höstterminen 2021. Arbetet med att skapa en långsiktig bild av rekryteringsbehov och en mer transparent ekonomisk fördelning fortsätter och fördjupas, vilket tillsammans stärker sektionernas möjlighet att planera och styra sin verksamhet. På högskolan centralt finns nu också två arbetsgrupper som fortsätter med att se över högskolans chefsstruktur. Den första gruppen arbetar med att utveckla chefsroller som på alla nivåer ska ha ett tydligt uppdrag att leda och utveckla kompletta miljöer. Den andra arbetar med hur vi kan stärka de kollegiala rollerna i styrningen av våra utbildningar.

En spännande uppgift för 2021 är att omsätta högskolans nya vision i praktiken och se hur vi tillsammans kan göra skillnad genom profilering. Den 9 december fattade styrelsen beslut om en ny forsknings- och utbildningsstrategi för Högskolan i Borås. Den utgör en intressant helhet som vi kommer återkomma till på olika sätt, men jag vill särskilt peka ut en formulering, kopplat till vad som ska göra oss till ett attraktivt lärosäte:  

Det attraktiva lärosätet bejakar och uppmuntrar det fria och kritiska tänkandet, ifrågasätter etablerade sanningar, utmanar och deltar i samhällsdebatten med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid ett attraktivt lärosäte respekteras olika åsikter och kompetenser och där finns en förmåga att föra en konstruktiv diskussion baserad på fakta.

I akademins ledningsråd har vi redan diskuterat vilka gemensamma perspektiv vi kan arbeta utifrån över sektionsgränserna inom akademin i relation till formuleringen. Där har vi identifierat ”det fria ordet och det kritiska tänkandet i det demokratiska samhället” som ett tema av relevans för alla delar av akademin, och att hitta sätt att arbeta kring detta är inskrivet i verksamhetsplanen för vår akademi. Vad det kan innebära i praktiken ska vi gemensamt arbeta vidare med. Fundera gärna redan nu på vad du själv ser för möjligheter utifrån det temat, utifrån dina intressen och din verksamhet. Jag tror att det här finns goda möjligheter att leva upp till högskolans nya vision att genom profilering göra skillnad tillsammans. För mig är skrivningen i vår nya strategi också en uppmaning till att utifrån välgrundade argument ta ansvar och ta plats i samhällsdebatten och inte låta vårt tänkande stanna på vår kammare. Detta kan vi gemensamt stärka genom en kultur som kollegialt uppmuntrar och belönar ett sådant ansvarstagande, oavsett om vi delar uppfattning i en sakfråga eller inte.

Vi förtjänar nu en ordentlig vila och återhämtning, och kanske utnyttja det som ett tillfälle till reflektion över det gångna året och ett tillfälle att bygga upp nyfikenhet kring det nya året. Helgerna kommer att se annorlunda ut än vanligt för många av oss men jag önskar verkligen att de kommer med frid och glädje för er alla. Med det önskar jag er fina helger med en verkligt God Jul och ett Gott Nytt År!

/Martin G Erikson