Revision av miljöledningssystemet pekar i rätt riktning

Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling, berättar:

– Revisionen gick mycket bra och visar på ett starkt engagemang för hållbar utveckling i organisationen och att de avvikelser som fanns vid förra årets externa revision till största del har rättats till. Detta innebär att när återkoppling har gjorts till RISE om korrigerade åtgärder i respons på avvikelserna ska högskolan fortsatt vara berättigad till miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.

Färre avvikelser och förbättringsförslag

Vid förra årets revision konstaterades tio avvikelser och i år endast sex stycken smärre avvikelser.

Revisorerna från RISE bidrog med fyra förbättringsförslag.

– Tillsammans med de avvikelser och förbättringsförslag som högskolans egna interna miljörevisorer konstaterat utgör revisionen en viktig del i högskolans arbete med att utveckla arbetet för hållbar utveckling, säger Nils Lindh.

Följande uppmärksammades vid revisionen:

  • Det är svårt att navigera på webben till informationen om hållbar utveckling, miljöledningssystemet med rutiner, mål, med mera. Informationen är inte helt uppdaterad och heltäckande. Dessutom är det oklart vilka som berörs av vad.
  • I listan över miljörisker saknas risk för brand och översvämning.
  • Betydande miljöaspekter är inte tydligt utpekade i miljöaspektlistan.
  • I miljöaspektlistan finns en kolumn för livscykelperspektivet där formuleringar saknas i standardens mening.
  • Avvikelser och slutsatser från interna revisioner hanteras lokalt på akademier, verksamhetsstöd och stabsfunktioner. Den övergripande utvärderingen på högskolenivå av interna revisioner blir haltande om inte information från samtliga avdelningars utvärderingsrapporter är tillgängliga.
  • I protokoll från ledningens genomgång saknas slutsatser om miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt.

Medskick om förbättringsåtgärder från revisorerna var bland annat att uppföljning och tillämpning av satta mål varierar ute i verksamheten och att det på sina håll upplevs svårt att bryta ner målen till konkreta aktiviteter, likaså att hålla målbilder levande och utvecklande. Även ett ständigt behov av kompetensutveckling av medarbetarna och att inspirera studenter att tidigt engagera sig i hållbarhetsfrågor skickades med.

Det är i första hand Verksamhetsstödet/Campus och hållbarhet som har att driva på arbetet att åtgärda avvikelserna.

Revisionen har genomförts av RISE. Nästa externa revision genomförs hösten 2021.

Läs mer

Den internationella standarden ISO 14001 fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet. Syftet miljöledningssystemet är att verksamheten kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning.

Revisionsrapporten finns i diariet. Dnr: 1023-20