2019 – ett bra år för högskolan

Högskolans fasad

I dag på mötet med högskolans styrelse beslutades högskolans årsredovisning för 2019.

Den visar att det under föregående år sattes kvalitetsstämplar på flera delar av högskolans verksamhet: Tre av våra lärarutbildningar bedömdes ha hög kvalitet. Våra forskarutbildningar inom textil materialteknik samt textil- och modedesign fick samma omdöme. Dessutom utvärderades vår verksamhet inom Science Park Borås, på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR), och bedömdes ha hög kvalitet, relevans och legitimitet. Utöver detta blev kvalitetssystemet för utbildning godkänt.

– Alla dessa omdömen ska vi ta till oss och vi ska låta oss inspireras av att fortsätta det goda arbetet med att nå hög kvalitet i allt vi gör, säger Mats Tinnsten, rektor.

Mer forskning

Trenden med ökad extern finansiering höll i sig då de externa medlen ökade med tolv procent, vilket innebär en ökning med drygt 11 miljoner kronor. Antalet referee-granskade vetenskapliga artiklar ökade med nästan nio procent.

Forskarutbildningen går också väldigt bra. Under året disputerade 14 doktorander vid högskolan. Sedan högskolan fick tillstånd att examinera på forskarnivå 2010 har 67 personer fått sin doktorsexamen här vilket är unikt för en högskola av vår storlek.

Högskolan ligger över snittet när det gäller fördelningen män och kvinnor som är professorer. Andelen kvinnliga professorer är 35 procent jämfört med rikssnittet på 29 procent.

Ekonomin har vänt

Högskolans ekonomiska utfall för året blev bättre än prognosen visade. Totalt sett visar högskolan på ett överskott på 400 000 kronor.

– I arbetet med att se över våra intäkter och utgifter har högskolans medarbetare gjort ett extraordinärt arbete som inneburit att vi vänt en negativ trend till en positiv. Vi är nu i ett betydligt bättre läge än vi var för ett år sedan, säger Mats Tinnsten.

Att prognosen i höstas visade på ett underskott för 2019 förklaras delvis genom att det var en försiktig prognos som presenterades. Istället för sämsta tänkbara scenario har nu samtliga verksamheter gått bättre än väntat.

En stor del i detta är att antalet helårsstudenter ökar med 408, varav hälften av ökningen är på fristående kurs där en rejäl satsning gjorts under året. Värdet av alla registrerade studenter och deras prestationer är drygt 11 miljoner kronor bättre än prognos.

Färre utresande

Årsredovisningen visar också att färre studenter gör en utlandsvistelse under utbildningen.

– Vi kommer att arbeta mer intensivt med internationalisering under kommande år, bland annat för att vända den trenden, säger Kim Bolton, högskolans prorektor.

Läs mer

Webbsidan för årsredovisningar (Uppdateras med 2019 inom kort)

Text: Anna Kjellsson