Ett positivt resultat för 2019

Mats Tinnsten

Efter 2019 års slut står det nu klart att högskolans ekonomiska utfall för året blev  bättre än prognosen visade, även om takbeloppet inte nås. Totalt sett landar högskolan på ett överskott på 400 000 kronor.

Takbelopp
Den maximala ersättning som en högskola kan få för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå under ett år kallas takbelopp. Ersättningen beror på antalet registrerade studenter och hur många poäng de tar samt vilket område studenterna tillhör.

Myndighetskapital
Om en högskola under ett år inte gör av med de forsknings- och utbildningsanslag som man tilldelats av staten kan överskottet sparas som myndighetskapital. 

– I arbetet med att se över våra intäkter och utgifter har högskolans medarbetare gjort ett extraordinärt arbete som inneburit att vi vänt en negativ trend till en positiv. Vi är nu i ett betydligt bättre läge än vi var för ett år sedan, säger Mats Tinnsten.

Att prognosen i höstas visade på ett underskott för 2019 förklaras delvis genom att det var en försiktig prognos som presenterades. Istället för sämsta tänkbara scenario har nu samtliga verksamheter gått bättre än väntat.

En stor del i detta är att antalet helårsstudenter ökar med 408, varav hälften av ökningen är på fristående kurs där en rejäl satsning gjorts under året. Värdet av alla registrerade studenter och deras prestationer är drygt 11 miljoner kronor bättre än prognosen.

– Allt vi gjort har burit frukt och det ska vi ta med oss. Vi måste dock vara fortsatt kloka och ekonomiskt medvetna under 2020, poängterar Mats Tinnsten.

För 2020 har högskolan budgeterat med ett överskott på fem miljoner kronor för att bygga upp myndighetskapitalet till den nivå på över sju procent som styrelsen önskar, i dagsläget ligger det på knappt fem procent. Ett högre myndighetskapital säkerställer att högskolan har möjlighet till en jämnare resursanvändning och att framtida svängningar inte belastar medarbetare i lika hög grad.

Läs mer

Läs mer om året i stort i artikeln "2019 – ett bra år för högskolan" 

Ta del av högskolans årsredovisningar (2019 års årsredovisning kommer inom kort)

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén