Länsförsäkringar premierade examensarbeten av hög kvalitet

Rektor Mats Tinnsten, Joline Fredriksson, Diana Jacobs, Matilda Majoran, Rebecca Pershamre Wictorsson, Niclas Packendorff, Victoria Gustavsson, Fredrik Löfgren, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Älvsborg.

I år delades stipendier ut till fyra examensarbeten inom utbildningarna till distriktssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, civilekonom samt inom arbetsvetenskap. De prisade uppsatserna bedöms hålla särskilt hög kvalitet och bidrar till ökad kunskap inom professionen.

Joline Fredriksson skrev sin uppsats om personalvetares upplevelser med fokus på social hållbarhet. Hon blev väldigt glad när hon fick besked om att hennes examensarbete valts ut.

– Fantastiskt roligt! Det kom som en överraskning. Det är kul att få ett kvitto på att det man har skrivit om är viktigt och att andra tycker att det var bra, säger Joline.

Matilda Majoran och Diana Jacobs, civilekonom, trodde knappt att det var sant när de fick besked om att just deras uppsats skulle prisas.

– Jag trodde det var fejk först och att det inte var på riktigt! När vi insåg att det var sant blev vi förstås jätteglada, skrattar de.

Varje examensarbete tilldelas 25 000 kronor av Länsförsäkringar.

Stipendiater

Rebecca Pershamre Wictorsson, Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot distriktssjuksköterska

Titel på uppsats: Distriktssköterskans bedömning av mammor i riskzonen för postpartum depression

Motivering: En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen. Examensarbetets ämnesval och fokus är av stor betydelse då Postpartum depression som är psykisk ohälsa och drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Examensarbetet är författat med en omsorgsfullhet och tydlighet vilket förstärks av det goda och rika språket som talar till läsaren. Examensarbetet är ett viktigt bidrag både innehållsmässigt samt kunskapsmässigt.

Joline Fredriksson, Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Titel på uppsats: Personalvetare och hållbar HR: En kvalitativ studie om personalvetares upplevelser av att arbeta socialt hållbart

Motivering: Examensarbetet tar utgångspunkt i ett, för dagens arbetsliv och organisationer, mycket aktuellt ämne nämligen hållbarhet. Förutom att presentera och problematisera ett intressant resultat är uppsatsen i sin helhet mycket välskriven, heltäckande och studien grundligt genomförd. Dessutom visar författaren prov på god analytiskt förmåga och noggranna metodologiska överväganden.

Diana Jacobs och Matilda Majoran, Civilekonomprogrammet

Titel på uppsats: Digitalisering och dess påverkan på revision: En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll 

Motivering: Examensarbetet tar tag i digitaliseringens konsekvenser för revisonen. Författarna lyckas med att formulera såväl relevanta forskningsfrågor som en användbar analysmodell och redovisar på ett övertygande sätt att både revisionsprocessen och revisionsrollen påverkas positivt av digitaliseringen. Uppsatsen ger ett bidrag till den forskning som handlar om hur professioner påverkas av digitaliseringen. Den ger också ett bidrag till hur utbildningen behöver förändras.

Victoria Gustavsson och Niclas Packendorff, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Titel på uppsats: Ambulanssjuksköterskans vårdande bedömning av patienten med yrsel: En kvantitativ pilotstudie

Motivering: Examensarbetet bidrar med viktig kunskapsbildning inom ämnet vårdvetenskap och ambulanssjuksköterskans autonoma profession för att tidigt bedöma patienter med det ospecifika symtomet yrsel. Resultatet understryker betydelsen av att ambulanssjuksköterskan har ett öppet förhållningsätt i vårdmötet med patienten och att lokala behandlingsriktlinjer utvecklas och efterföljs. Författarna har beskrivit och genomfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt i all uppsatsens delar såsom bakgrund, metod, resultat och diskussion samt visar också på en väl förtrogenhet med tidigare forskning inom området. 

På bilden: Rektor Mats Tinnsten, Joline Fredriksson, Diana Jacobs, Matilda Majoran, Rebecca Pershamre Wictorsson, Niclas Packendorff, Victoria Gustavsson, Fredrik Löfgren, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Älvsborg.

Text och foto: Emilia Vermelin