Mer underhållning när museer förändras

Människor i en museibutik.

Boken Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era är skriven av forskare inom olika vetenskapliga discipliner i Sverige och internationellt. Den vänder sig till en bred publik inom högskolor/universitet, kulturinstitutioner, företag, myndigheter, politiker, med flera.

– Förhoppningen är att boken ska leda till en ökad reflektion och debatt om den pågående marknadiseringen av museer och kulturella institutioner och om marknadsföring som ett kulturellt fenomen integrerat i dagens samhälle, säger bokens redaktör Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. 

Ökad tillgänglighet

I boken diskuteras hur kommersiell kunskap och marknadsföring inte alltid har setts med blida ögon inom kultursfären. Idag ses det snarare som nödvändigt när konkurrensen mellan museer, kulturinstitutioner och övriga fritidsaktiviteter ökar. Museer och kulturinstitutioner förväntas kunna erbjuda upplevelser av annan karaktär än tidigare och vara tillgängliga för fler besökare. Genom att nå en bredare publik så bidrar de till en ökad demokratisering och social hållbarhet. Parallellt med denna utveckling kämpar flera institutioner med ekonomiska restriktioner.

Fokus på antal besökare

En ökad marknadisering har inneburit att idéer om en marknadsekonomi präglar både statliga och privatfinansierade kulturinstitutioner. Förutom att locka fler besökare genom attraktiva utställningar så är idag sponsring och arrangemang av event vanligt förekommande.

– De flesta museer har idag butik, restaurang eller café som marknadsför museet. Det är inte ovanligt att besökare hittar dit snarare än in i museet, säger Karin M Ekström.

Marknadiseringsprocessen har inneburit att museers roll har förändrats från att ha varit skapade av filantropiska skäl och för bildning till att bli värdar för upplevelser och underhållning. Karin M Ekström menar att det är viktigt att ställa kritiska frågor, som i vilken utsträckning kulturinstitutionerna faktiskt når en bredare publik, och i vilken utsträckning tillgänglighet och underhållning har kommit att dominera verksamheterna och om det i så fall har skett på bekostnad av annat.

– Det är viktigt att reflektera över om mätverktyg och mål för att nå ut till många besökare på ett lättillgängligt sätt har kommit att överskugga betydelsen av utställningar som utmanar och kräver mer av besökaren än enbart underhållning. Det finns en risk att komplexa upplevelser prioriteras bort, säger Karin M Ekström.

Om boken

Boken Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era (red. Karin M. Ekström, Routledge 2020) är baserad på ett forskningsprojekt finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse och bokens 12 kapitel är skrivna av forskare inom olika vetenskapliga discipliner i Sverige och internationellt. Boken består av tre delar med olika infallsvinklar: 1) spänningar mellan konst och ekonomi, t.ex. hur konst värderas i olika sammanhang, hur kultur har kommit att ses som ett viktigt instrument för att utveckla regioner och städer 2) marknadsorientering av museer och kulturella institutioner, t ex som en konsekvens av förändringar i kulturpolitik och genom att adoptera marknadsföringsverktyg från näringslivet, hur samspelet mellan konst, finans och politik är påtagligt i vissa museer, hur fokus flyttas från museers samlingar till upplevelser 3) marknadsföringsverktyg som varumärken och sponsring, t ex hur museer bygger varumärken, vilken roll museer spelar för att marknadsföra ett land, hur kultursponsring fungerar och har utvecklats över tid.

Boksläpp 27 februari

Välkommen till boksläpp för Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era. Boken presenteras av Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås, tillsammans med några svenska författare och följs av en diskussion.

Text: Lina Färm
Foto: Mostphotos (genrefoto), Suss Wilén (porträttfoto)