Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar

Ämneslärarutbildningen i svenska finns vid 21 lärosäten. Utvärderingen visar att det finns ett nationellt behov av att stärka kompetensen både inom språk- och litteraturdidaktik. Sammanvägt bedöms utbildningen vid Högskolan i Borås erbjuda en professionsinriktad miljö, men den vetenskapliga miljön brister när det gäller svenskämnesdidaktisk forskning.

– Vi välkomnar den här granskningen och ser den som ett bra underlag för oss att använda när vi kvalitetssäkrar våra utbildningar, säger Anita Kjellström, sektionschef Sektionen för förskollärar- och lärarutbildningar vid Högskolan i Borås.

Utvärderingen visar att utbildningen i Borås är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Lärosätet visar ett väl utvecklat samarbete med det omgivande samhället, när det gäller verksamhetsförlagd utbildning bibliotek och internationella kontakter. Dessutom har lärosätet ett särskilt inrättat samarbete som syftar till att överbrygga avstånden mellan utbildning och arbetsliv.

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls.

– Vi ser dock ett behov av att stärka handledningen inom kvantitativa forskningsmetoder samt att bredda det ämnesanknutna teori- och metodfältet ytterligare, säger Anita Kjellström. Vi arbetar aktivt med att synliggöra det vetenskapliga perspektivet och vetenskapliga förhållningssättet i lärarutbildningen. Studenterna får därmed möjligheter att se och själva utveckla sin förmåga att förhålla sig till sambandet mellan forskning och utbildning.

Nationella resultatet i korthet
I utvärderingen ingår 27 universitet och högskolor. Sammanlagt har 103 utbildningar granskats.Av dessa får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Bland ämneslärarutbildningen i svenska får 13 utbildningar hög kvalitet och 15 ifrågasatt kvalitet.

Om utvärderingen

Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Bedömningarna har genomförts av flera bedömargrupper, totalt 67 personer. Bedömargrupperna består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Bedömningarna baseras på självvärderingar som lärosätet skickar in till UKÄ, studenternas examensarbeten från det senaste året, intervjuer med lärosätet och med studenter, samt statistik över hur många studenter som hoppar av utbildningen.

Omdömet Ifrågasatt kvalitet rör brister i den vetenskapliga miljön. Klart är ändå att den professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms adekvat och står i proportion till utbildningen på både kort och lång sikt. Däremot den inte tillfredställande när det gäller ämnesdidaktisk forskning. För inriktningen svenska är antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga kompetens inte adekvat eller tillräcklig i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort sikt.

– Arbetet med att stärka forskningsmiljön kommer att intensifieras. Vi arbetar vidare utifrån framtagna utvecklingsplaner, säger Anita Kjellström. Bland annat planeras en utveckling av forskningsmiljön i ämnesdidaktik. Andra åtgärder är att fullfölja och utveckla det arbete som pågår när det gäller personalförsörjning, en docent inom språkområdet har nyligen rekryterats.

Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men att den inte säkerställs när det gäller språkdidaktiken. Högskolan i Borås rekommenderas att ytterligare stärka studenternas möjligheter att få omsätta och utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik.

Text: Kristina Stålberg
Foto: Ida Danell
Porträttfoto: Ida Danell