Förslag på ny ledamot i Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Forsknings- och utbildningsnämnden fattar beslut om ledamöter i utbildningsutskott på förslag från akademichef. Nedanstående förslag har tagits fram efter samråd med sektionschef för biblioteks- och informationsvetenskap.

Förslag: Ola Pilerot föreslås utses till ny ledamot i utskottet under resterande mandatperiod, till och med 2021-06-30.
Ola Pilerot är docent i biblioteks- och informationsvetenskap och representerar utbildningar inom området Biblioteks - och informationsvetenskap.

Förslaget anslås på högskolans officiella anslagstavla under perioden 2020-06-02 – 2020-06-25, samt här på webben och i personalinformation till berörda sektioner.
Synpunkter på förslaget lämnas under denna period till Carina Theen (carina.theen@hb.se).
Forsknings- och utbildningsnämnden fattar därefter beslut om tillsättning av ledamöter i augusti 2020.

Ta del av hela förslaget om byte av ledamot i Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT.