Så blir sammanslagningar av bibliotek lyckade – pekar ut förutsättningarna

Hon beskriver bibliotekarieyrket som en passion.

– Jag värderar den roll som bibliotekarier har för utvecklingen av institutioner och samhället i stort, säger Berthilde Uwamwezi som gjorde sin grundutbildning i hemstaden Kigali i Rwanda samt i Senegal. Efter några år som bibliotekarie fick hon i Kigali 2012 en tjänst som bibliotekschef på en av de institutioner som året därpå slogs samman för att forma University of Rwanda.

Det var en process som kom att inspirera henne under den kommande forskarutbildingen vid Bibliotekshögskolan.

– Vissa problem uppstod under sammanslagningen, till exempel i samband med utlåningen av böcker till låntagare från olika campus och delar av det geografiskt utspridda universitet. Utmaningen var att olika aktörer hade olika syn på biblioteken, deras roll i sina institutioner och hur de skulle styras, säger hon och fortsätter:

– Jag ville bidra till en förståelse för bibliotekens styre i kontexten att tidigare autonoma, olika och geografiskt spridda bibliotek slogs samman och sedan förutsattes arbeta tillsammans.

Ett hittills outforskat område

Det saknas utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda. Och därmed även biblioteksforskning.

– Det fanns ingen tidigare forskning på området när det gäller afrikanska förhållanden, säger Berthilde Uwamwezi – som ville göra en insats.

Ett SIDA-stipendium tog henne till Sverige och Borås där hon för sex år sedan startade sin forskarutbildning med följande fråga i fokus för avhandlingen:

När institutioner på ett universitet slås samman, och därmed också deras bibliotek, kan då idéer om resursdelning, som strategiska styrmedel, underlätta en sammanslagning av biblioteken? Den kvalitativa studien har ett sociokulturellt perspektiv och baseras på intervjuer av bibliotekspersonal och universitetspersonal liksom på observationer på deltagares arbetsplatser och analys av styrdokument.

Berthilde Uwamwezi kommer fram till att det bland deltagarna finns en tudelning i synen på resursdelning, beroende på var i organisationsstrukturen de befinner sig i relation till biblioteken.

– Sådana synsätt påverkar också beslut som rör biblioteken, arbetet där och hur biblioteken förvaltas.

Slutsatser som hon drar är att en framgångsrik sammanslagning kräver ett gemensamt förhållningssätt bland alla inblandade aktörer liksom en plattform för diskussion och beslut grundade i praktisk verksamhet – som är tillgänglig för både personal och ledning.

– Det finns inget perfekt sätt att genomföra en sammanslagning. Men processen kan bli effektiv och smidig när det finns en strategisk plan. En gemensam förståelse av syftet och förväntningarna med sammanslagningen är avgörande.

Nytta för många olika slags organisationer

Hon menar att eftersom hennes slutsatser är av generell karaktär kan vilket bibliotek som helst använda dem. Hon pekar också på att fusioner ofta skapar utmaningar, inte bara i biblioteks- och universitetsvärlden, utan för alla möjliga slags organisationer. Och att resultatet av hennes arbete därmed kan komma till nytta på en bredare front – över hela världen.

– Mina slutsatser kan appliceras i Rwanda men även anpassas till andra länder – med hänsyn till sociokulturella, politiska och ekonomiska förhållanden specifika för varje enskilt land.

Berthilde Uwamwezi ser tillbaka på tiden i Borås som spännande och givande – och gläds nu oerhört över sin doktorsexamen.

– Det känns som en lättnad, en framgång, att efter många års kamp äntligen vara klar. Nästa steg är att använda de uppnådda kunskaperna och kompetensen på University of Rwanda, och över hela landet, för en utveckling av biblioteken, säger hon och fortsätter:

– Jag vill också väldigt gärna fortsätta forska. Och då helst vidare på samma spår. Fusioner är en global trend och det kan därför finnas möjligheter att lära av eller samarbeta med andra universitet som varit i samma situation som University of Rwanda. Det hade varit intressant.

Läs mer

Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap