Studentenkätens resultat redo för vidare analyser

Med anledning av corona-pandemin var Högskolan i Borås under perioden 12 mars – 14 juni i vad som kallades gul nivå. Ett läge där högskolans verksamhet fortsatte som vanligt, men med minimerad fysisk kontakt så långt som möjligt – och därmed ställdes all undervisning om till distans.

För att ta reda på hur högskolans studenter upplevt omställningen genomförde högskolan i slutet av vårterminen en enkätundersökning med frågor kring mående, utrustning, möjlighet till stöd och service, undervisning, egna insatser samt arbetsmiljö. Totalt svarade 471 personer på enkäten.

– Vi ansåg att det var viktigt att genomföra enkäten för att få en bättre förståelse för vilka upplevelser studenterna har haft. Med resultaten i enkäten kan vi nu få en mer övergripande bild av studenternas upplevelser av vårens distansundervisning och det stöd de har fått från högskolan. Detta ger oss också möjlighet att skapa bättre förutsättningar inför hösten, säger Katharina Nordling, tf. bibliotekschef och projektledare för delprojektet Studenternas arbets- och lärmiljö.

Olika upplevelser

I enkäten går det att se att nästan hälften av de svarande studenterna har upplevt att studierna har fungerat sämre under våren, samtidigt som över hälften av de svarande anser att det har fungerat lika bra eller till och med bättre.

– Resultaten är inte särskilt förvånande, samtidigt som det så klart är mycket beklagligt att nästan hälften upplever att det har fungerat sämre efter den snabba omställningen från campusundervisning till distansundervisning. I enkäten ser vi också att möjligheten till kunskapsutbyten mellan studenter har upplevts som betydligt sämre än under normala omständigheter, och att tydligheten kring genomförande av examinationer har försämrats. Det går också att se att vissa studenter inte har sökt det stöd som de har haft behov av, trots att det finns ett stort utbud av stöd att få på högskolan.

Omfördelning av tid

Katharina Nordling poängterar att det är tydligt i flera frågor att det finns studenter som inte upplevt en försämring, utan snarare en förbättring jämfört med ordinarie undervisning.

– Bland annat lyfts faktorer som att tiden, som tidigare lades på pendling, nu kunde läggas på studier, vilket också gett mer tid för motion och sömn, och att det finns fördelar med inspelat material. Men som vanligt, och som alltid, så är vi olika som människor och upplever därmed saker på olika sätt.

Åsa Gran, ansvarig för introduktionen och studiesociala frågor vid Studentkåren i Borås, konstaterar att resultatet i stort var väntat men att det är tråkigt att många studenter har påverkats negativt.

– Vi är väldigt positiva till att enkäten har genomförts då den ger en chans för studenterna att uttrycka sina åsikter. Den sociala aspekten är en speciellt svår fråga då den är väldigt viktig för studenters mentala hälsa och studiemotivation, men samtidigt väldigt svår att adressera på ett säkert sätt utan smittorisk. Enkätresultatet visar också att studenterna inte söker det stöd de behöver. Detta är för oss ett tecken på att högskolan måste bli bättre på att kommunicera de möjligheter till stöd som erbjuds för studenter.

Vidare analyser

Resultatet av enkäten ska nu spridas till övriga delprojekt inom Projekt corona. Det blir sedan upp till varje delprojekt att ta fasta på de frågor som berör deras delprojektområde och analysera hur resultaten kan användas för att skapa bättre förutsättningar i höst.

Läs mer

Läs om syftet med Projekt corona och dess delprojekt i en anställdnyhet från maj månad: Projekt corona möjliggör långsiktigt arbete