Ytterligare forskningsmedel från KK-stiftelsen till Högskolan i Borås

Projektet är en vidareutveckling av det nystartade projektet Expertkompetens Steg 2: Datadriven tjänsteutveckling, där yrkesverksamma inom IT-sektorn, en bransch som befaras drabbas extra hårt av coronapandemin, kommer att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser redan i höst.

– I det här nya projektet samverkar kompetenser från bland annat informatik, företagsekonomi, medieproduktion och pedagogiskt arbete, i syfte att utveckla modeller för professionell framtagning av digitala lärobjekt i kurser för yrkesverksamma, säger projektledare Susanne Strömberg Jämsvi, lektor vid Högskolan i Borås.

Kvalitetskraven på utbildningar som vänder sig till företag är höga vad gäller inte bara innehåll, utan också format, form och flexibilitet. Utgångspunkten är att professionellt framtagna interaktiva lärobjekt ökar kvaliteten, såväl i undervisningsmaterialet som för kursdeltagarnas möjligheter till lärande och deltagande. De digitala lärobjekt som används i dag har ofta utformats efter lärares individuella och varierande förmågor. Det saknas därmed en etablerad organisatorisk kunskap i syfte att förena både de formella och de pedagogiska aspekterna av digitala lärobjekt.

– Utveckling av digitala lärobjekt handlar inte minst om att skapa ett innehåll som kan leva upp till kvalitetsstandard för professionellt framtagen mediaproduktion. Det handlar inte enbart om tekniskt handhavande eller pedagogisk utformning av innehåll utan en förening av de båda. Därför känns det verkligen roligt att vi kan sammanföra kompetenser från olika ämnesområden på högskolan för att gemensamt genomföra det här projektet, säger Susanne Strömberg Jämsvi.

De utbildningsinsatser som genomförs i projektet är tudelade: dels genomförs kompetensutveckling för de lärare som utvecklar digitala lärobjekt, dels genomförs kurser i ovan nämnda Datadriven tjänsteutveckling, där de professionellt framtagna digitala lärobjekten ingår i de digitala lärandemiljöer som kursdeltagarna möter. Projektet förväntas bidra med kunskap kring och former för framtagandet av digitala lärobjekt som kan integreras i undervisning inom högre utbildning och på så sätt öppna möjligheterna för att stärka svensk konkurrensförmåga genom att bidra till attraktiv distansundervisning på avancerad nivå för yrkesverksamma.

De beviljade medlen är en del i KK-stiftelsens extra satsning i spåren av pandemin. KK-stiftelsen beviljar totalt 39 miljoner kronor till högskolor och nya universitet för satsningar som på kort tid ska bidra till kompetensutveckling för näringslivet. Läs mer på KK-stiftelsen webbplats.