Förbered dig för intern miljörevision – 16 april

Torsdag 16 april kommer en intern miljörevision att äga rum vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Revisionen pågår hela dagen. Vid detta revisionstillfälle är dessutom Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap samt Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning föremål för särskilda granskningar.

Syftet med den interna miljörevisionen är att utvärdera om miljöledningssystemet för akademin:
• överensstämmer med kraven i ISO 14001,
• uppfyller tillämplig miljölagstiftning,
• är integrerat i enhetens verksamhet,
samt att akademin och sektionerna arbetar i enlighet med handlingsplaner, riktlinjer och rutiner enligt högskolans miljöledningssystem.

Hur revisionen går till?

Revisorerna träffar akademiledningen, representerad av akademichef, akademicontrollers, aktuella sektionschefer och några studierektorer eller programansvariga. I samband med revisionen kommer även rundvandringar att äga rum i A3:s lokaler. Då kommer revisorerna besöka några kontor för att även samtala med medarbetare på plats.

Vad behöver du göra?


För att förbereda dig inför revisionen, ta del av informationen om Hållbar utveckling som är publicerad på hb.se

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling

Resor och inköp
För att säkerställa att vi alltid har med en hållbarhetsaspekt inför allt resande och inför alla inköp som sker inom verksamheten följer akademin HB:s Mötes- och resepolicy inkl. Regler för tjänsteresor och representation samt HB:s Inköpspolicy

Rapportera avvikelser
Rapportera avvikelser

Förbättringsförslag
Lämna förbättringsförslag

Rutiner och guider
Om rutiner och guider inkl. miljöledningssystemet

Mål för hållbar utveckling
Mål för Hållbar utveckling inkl. handlingsplaner