Forskare kan söka forskarstöd

CVS illustration

CVS satsar under 2020 på flera aktiviteter. För några veckor sedan utlystes ett planeringsbidrag för forskare vid Högskolan i Borås för att få möjlighet att arbeta fram en ansökan till minst två externa forskningsråd och/eller -finansiärer. Intresset fanns och CVS kunde bevilja 3 ansökningar och tilldela medel.

Nu sker nästa utlysning och denna gång är det utlysning av forskningsstöd för att utföra en avgränsad forskningsuppgift inom ramen för något av nedanstående tre fokusområden.

Vad är tanken med forskarstödet?

– Vi vill bidra till samhällsutvecklingen genom att problematisera och analysera välfärdens utmaningar. Målsättningen för CVS verksamhet är att arbeta med gränsöverskridande och tvärvetenskapliga analyser där forskning sker i samverkan med externa aktörer, säger Marita Flisbäck biträdande professor och föreståndare för centrumbildningen.

Hur kommer ansökningarna att bedömas?

– Alla ansökningar skickas till CVS styrgrupp som bedömer och behandlar ansökningarna vid CVS styrgruppsmöte i slutet av april. Beslut meddelas en kort period därefter

Vad är viktigt att tänka på när jag ansöker?

– Förutom tydlighet i syfte och forskningsfrågor, så är det viktigt att den forsknings- eller analysuppgift som ska utföras är väl definierad, avgränsad och möjlig att utföra. Vi vill att projektet startar under 2020 och att medlen helst utnyttjas detta år, så tidsplanen är viktig att tänka igenom.

Vad betyder att det ska finnas ”samarbete med externa aktörer” för att erhålla forskningsstöd?

– Att vara högskoleövergripande och samarbeta med övriga samhället är ju en central del av centrumbildningarnas bidrag till högskolans verksamhet. Här utgör vi ett komplement till forskargrupperna. Att det finns samarbete med någon extern välfärdsaktör och att projektet på så vis är gränsöverskridande eller tvärvetenskapligt är väsentligt. Det kan handla om samarbete med organisation inom välfärdens område, statlig, regional eller kommunal verksamhet, privat aktörer eller representant för det civila samhället. Därtill uppmuntrar vi till samarbetsprojekt över akademigränserna eller med annat lärosäte.

Ansökan ska vara inskickad via mejl till: cvs@hb.se till CVS senast 24 april.

Tre fokusområden

1) Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle.
2) Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning.
3) Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare.

Text: Henrik Grönberg
Foto: Andrea Jonsson
Illustration: CVS