Nöjda studenter ger högskolan högt renommé

– Undersökningen ger ett slags ögonblicksbild av högskolans verksamheter. Syftet med Studentbarometern är att ge akademierna och dess sektioner en möjlighet till att förbättra program, kurser och till viss del studenternas arbetsmiljö. Undersökningen mäter studenternas upplevelse av ett antal områden, säger Peter Sigrén som ansvarar för sammanställning och analys av undersökningen.

Om Studentbarometern
Studentbarometern utförs årligen sedan 2010 på uppdrag av rektor och går ut till cirka 7000 studenter med en svarsfrekvens på cirka 1600. Den utgörs av två separata enkäter där den ena mäter kvalitetsaspekter på utbildningen och den andra enkäten mäter högskolans prioriterade områden. Läs Studentbarometern 2019.

I undersökningen används en internationell modell som är anpassad efter svensk högskoleutbildning. Studenterna får svara på ett batteri med frågeställningar, till exempel pedagogisk kvalitet på utbildningen, analytiska förmågor, stress och inflytande. Samtidigt mäts studenters strategier för sitt lärande i form av djup- och ytinlärning. Utifrån det får man fram ett så kallat Nöjd Student Index (NSI).

Vad blev resultatet av undersökningen?

– NSI visar att studenterna upplever en god kvalitet på sin utbildning. Studenterna utvecklar även, i hög utsträckning, analytiska förmågor som är det näst högst rankade indexet. Resultaten visar även att Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har de mest nöjda studenterna.

Annat som sticker ut är att studenterna ger högskolan ett högt renommé.

Mäter upplevt stöd

Från och med 2019 års undersökning har ytterligare ett index har lagts till. Det mäter hur studenterna upplever vilket stöd de får av högskolan.

– Studentstödet omfattar frågeställningar som berör exempelvis språkpedagogiskt stöd, studie- och karriärvägledning och stöd vid funktionsvariation. Resultatet visar att studenterna är nöjda med högskolans studentstöd.

Upplevelse av prioriterade områden

I den andra enkäten mäts områden som högskolan anser vara prioriterade, exempelvis hållbar utveckling, lika villkor och högskolans biblioteksverksamhet.

– Något som uppmärksammats är att studenterna anser hållbar utveckling vara viktigt, men de anser att området inte diskuteras fullt ut i kursverksamheten.

Detta är något som ansvariga för utbildningarna uppmärksammat och nu diskuterar för att komma fram till en lösning för.

Tummen upp för biblioteket

Studenterna är vidare mycket nöjda med det bemötande och den hjälp de får vid högskolans biblioteksverksamhet. Vad gäller området lika villkor som omfattar frågeställningar rörande till exempel trakasserier, sexuella trakasserier och upplevd mobbning så visar resultatet på ett lågt antal, det vill säga få studenter upplever att de utsätts för trakasserier av något slag. Jämfört med tidigare års mätningar visar årets resultat på ungefär liknande resultat.

Text: Solveig Klug
Foto: Ida Danell